Ripples and Waves

Ripples & Waves is an online journal of ideas, commentary, and resources for the Swedish Water House community. 

The opinions expressed in this blog are entirely those of the authors, and do not represent the views of Swedish Water House or SIWI. Readers are invited to respond to posts, and their comments will be moderated for relevance before posting. Swedish Water House and SIWI reserve the right to refuse publication of any comment containing obscenity, inflammatory language, or illegal content. You can also report such content here. 

 

Svenska Bloggar

Vetenskap

Blogglista.se

 

Sweden Textile Water Initiative act finding mission – textile and water management in Ethiopia

Textile Ethiopia

Textile manufacturers are searching for new markets and Ethiopia is one of the latest countries for sourcing. Favourable conditions for growing cotton, low wages and a large workforce are attracting attention not only from Sweden, but also from other EU countries as well as China, Turkey and India. Add to that a beautiful country and friendly people, it is understandable that Ethiopia is the runner-up to become the next big textile nation.

A number of representatives of the Sweden Textile Water Initiative, myself included, visited Addis Ababa and the northern cities of Mekelle and Axum two weeks ago. What struck us the most was the tangible aura of positive expectations and candidness regarding existing technical and practical challenges. While there was a sense of scepticism during the initial stages of the meetings, this changed when it became clear that effective water management will not only be an environmental gain, but also an undisputed financial gain.

Factories in Ethiopia generally have access to cheap and available water since almost all have their own groundwater wells. What future expansion might entail for groundwater resources, with a rapid expansion of textile factories and irrigated agriculture, remains to be explored, but the number of factories is still quite low so availability is not yet an issue.

Each factory with wet-processes that we visited suffered from a lack of or under-dimensioned wastewater treatment plants. Addis Ababa is the centre for rapid industrial expansion in Ethiopia. The number of textile factories is currently about 100+, but this number is expected to rise to 1000+ factories within 5 years.

The industry has, so far, more or less discharged their wastewater directly into the surrounding waters. Textile together with the food industry has been the worst culprit. The water that runs through the capital and into the Awash River is, therefore unfortunately one of the most polluted water in Ethiopia. With this rapid industrial expansion, what will the state of the Awash River be in 5 years?

There are strict environmental laws and regulations in place that could turn the tables towards a more sustainable industrial expansion. Will the government act on these laws and force factories to comply? The factories we visited clearly have the will to improve and have been given the incentive to do so by demands from HM so far.

Currently, HM has only started sourcing in Ethiopia. We hope that our partnership with the factories and HM will demonstrate that efficient and sustainable water management is the only and best way forward – creating sustainable business growth that hopefully will set the example for others.

2015-03-03 Katarina Veem | Tags: STWI, textile, Ethiopia, HM
Write a comment |

Katarina Veem
Katarina Veem
Director
Swedish Water House

 

Människan, planeten eller vinster - måste vi välja?

Support Us Slider - 2

I traditionell resultaträkning visar the bottom line på vinst eller förlust - företagets direkta intäkter och kostnader. Genom att använda sig av en bredare definition av den nedersta raden och gå mot en ”full kostnadsredovisning” som utöver det ekonomiska också inkluderar sociala och miljömässiga aspekter kan man få en mer komplett och kanske rättvis resultaträkning.

People, Planet, Profit, eller the Triple Bottom Line syftar på just det, och på Swedish Water House senaste seminarium presenterades verktyg som kan hjälpa investerare och företag att utvärdera såväl negativa som positiva externaliteter.

Karl Hallding från Stockholm Environment Institute inledde genom att presentera rapporten Better Growth, Better Climate - The New Climate Economy. Den visar bland annat på hur investeringar i infrastruktur de närmaste 15 åren bara blir marginellt större med en samtidig klimatomställning och hur en stor del av klimatåtgärderna som krävs också har stora ekonomiska och andra sidonyttor.

Det finns en enorm potential genom att investera rätt i resurseffektivitet, strukturomvandlingar och tekniska förändringar inom framför allt tre områden: städer, landområden och energisystem. Karl visade på en jämförelse mellan Atlanta och Barcelona som har ungefär samma befolkning och inkomst men vitt skilda CO2-fotavtryck. Då ungefär 60 procent av den förväntade globala stadsytan 2030 ännu inte existerar, finns det stora möjligheter till en betydligt mer hållbar stadsutveckling framöver.

Emma Henningsson från CDP presenterade därefter resultat från CDP Global Water Report 2014. Informationen som erhålls genom CDP:s program inom klimatförändringar och vatten hjälper investerare att analysera risken i deras portföljer och företag möjlighet att identifiera kostnadsbesparingar och bedöma risker i sina leveranskedjor. CDP:s vattenprogram har i år 617 investerartecknare med 63 biljoner amerikanska dollar i tillgångar. Svaren i CDP:s rapport speglar den oro som återfinns i World Economic Forums Global Risk Report 2015 där vattenbrist rankas som nr 1 vad gäller potentiell global påverkan.

Helena Mueller från KPMG presenterade verktyget True Value som utvecklats för att företag ska kunna kvantifiera sinapositiva och negativa effekter på omvärlden, för att på så vis få ett ”sant” mått på sitt verkliga värdeskapande. KPMG har i rapporten identifierat 10 sociala och miljömässiga externaliteter där vatten är en. Redan om 15 år förväntas behovet av vatten överstiga våra tillgångar med 40 procent! Metoden True value har tre steg: bedöm bolagets "sanna" resultat, identifiera framtida resultat som riskeras samt generera ett företags- och samhälleligt värde genom att utveckla affärsidéer som skapar möjligheter och minimerar risker.

Seminariet visade att de verktyg och modeller som existerar idag ger företag större möjligheter än någonsin tidigare till att analysera nuvarande och potentiella framtida risker. För att återgå till den inledande frågan så visar nog samhällsutvecklingen på att framtidens vinnare bland företagen är de som räknar med det vi idag kallar externaliteter och bygger sina affärsmodeller utifrån det. Att planeten och därmed vi människor skulle vinna på den utvecklingen, kan nog sägas stå utom allt tvivel.

2015-02-25 Peter Kogg | Tags: people, planet, profit, KPMG, SEI, CDP
Write a comment |

Peter-Kogg_small

Peter Kogg
Programme Officer
Swedish Water House

 

Europeiska året för utvecklingssamarbete – dags att återuppliva PGU

europeanyear_development_720

Minns ni Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU)? Det politiska ramverk som slår fast att alla områden inom politiken ska bidra till en rättvis och hållbar utveckling.

Arbetet med PGU har gått trögt de senaste åren men nu är det dags för en nystart enligt biståndsminister Isabella Lövin som på ett seminarium förra veckan framhöll samstämmighetspolitik som ett viktigt verktyg för att uppnå de globala utvecklingsmålen, de så kallade Sustainable Development Goals.

2015 har utnämnts till det europeiska året för utvecklingssamarbete. EU är den största biståndsgivaren i världen och 2015 är den perfekta tidpunkten för medlemsländerna att undersöka vad biståndet hittills bidragit till och framförallt vad som behöver göras framöver.

Vad har då uppnåtts? EUs biståndspengar har bland annat lett till att 13,7 miljoner elever går i grundskolan, 18,3 miljoner barn har vaccinerats mot mässlingen och 70 miljoner människor har fått tillgång till rent dricksvatten.

Stora utmaningar kvarstår dock. Till exempel befinner sig över 26 miljoner människor på flykt i sina egna länder, hungern i världen har brett ut sig istället för att minska och utsläppen av koldioxid från fossila bränslen fortsätter att öka och är i dag mer än 46 procent högre än utsläppsnivån år 1990.

Sverige ger idag 0.7 % av sitt BNP till bistånd, snittet i EU är 0.41 %. Enligt biståndsministern är det otroligt viktigt att andra länder höjer ambitionerna och slår fast att 0.7 % ska gälla hela EU. Detta är avgörande för att förhandlingarna i Addis inte ska komma att enbart handla om nivån för biståndet utan om andra finansieringskällor och flöden som också behöver komma till för att möta utvecklingsmålen.

Finansieringen är förstås av stor betydelse för vad som kommer att uppnås, men viktigt är även att alla politiska områden strävar mot samma mål. Här är Sverige unikt med sin PGU och Sverige arbetar aktivt med att få fler länder i EU att skapa en samstämmighetspolitik för hållbar utveckling. Utveckling och fattigdomsbekämpning handlar inte bara om biståndspolitik utan även om miljöpolitik, näringspolitik och landsbygdsutveckling.

Vi kommer aldrig att klara av utvecklingsmålen om vi inte hanterar klimatförändringen menar biståndsministern som illustrerar det nära sambandet mellan utveckling och miljö genom att ta Bangladesh som exempel. År 2050 kommer 20 % av landets landyta att ligga under vatten. Redan idag råder stora problem med saltvatteninträngning som påverkar vattenförsörjningen samtidigt som jordbruksmark går förlorad. De som drabbas hårdast av förändringarna är kvinnor och barn.

I Sverige är 16 % av Sidas projekt ”miljöstämplade”, här finns utrymme för ökat miljöfokus. Vad är då planen för Sveriges Politik för Global Utveckling? Jo handlingsplaner ska nu tas fram inom varje departement och stämmas av med utvecklingsagendan. Enligt ministern råder stor entusiasm kring detta inom regeringen. Specifika satsningar görs inom skattesidan, handelssidan och miljösidan.

Jag ser fram emot denna nystart, och hoppas att andra länder kommer att låta sig inspireras av Sveriges samstämmighetspolitik – förutsatt att den levererar vad den lovar.

2015-02-18 Karin Glaumann | Tags: bistånd, politik, EU, Isabella Lövin, PGU
Write a comment |

Karin Glaumann

Karin Glaumann
Programme Officer
Swedish Water House

 

Står stjärnorna rätt för hållbar utveckling?

Post 2015 blogg

Ödesåret 2015 är i full gång – året då världssamfundet ska komma överens om ett nytt klimatavtal, strategier för katastrofriskreducering, en ny agenda för hållbar utveckling och inte minst finansieringslösningar för denna.

Mycket hänger på om vi kan bygga det förtroende som krävs för att världens länder i år ska våga ta modiga och kraftfulla beslut för hållbar utveckling. FNs Generalsekreterare Ban Ki Moon skriver följande positiva och ödesmättade ord i sin rapport The Road to Dignity by 2030: ”I år står stjärnorna rätt för att världen ska ta historiska beslut för förbättrat liv och skydd av vår planet”. Vi hoppas verkligen att han har rätt!

På Swedish Water House senaste seminarium om post 2015-processen samlades ett 50-tal deltagare för att lyssna på tre svenska experter i olika men närliggande ansvarsområden kopplade till hållbar utveckling: Jan Cedergren, ambassadör och styrelseledamot i Gröna Klimatfonden, Staffan Tillander, Sveriges Ambassadör och särskilt sändebud för den FNs agenda för utvecklingsfinansiering och Bengt E Johansson, Sveriges CSR-Ambassadör.

Talarna belyste alla komplexiteten i de förhandlingar som pågår, och vikten av att hitta breda finansiella lösningar för att genomföra de beslut som förhoppningsvis tas under hösten 2015. Bistånd och ekonomiska ramverk kommer att behövas, men det är minst lika viktigt att företag och investerare ser att hållbara investeringar är lönsamma. Torgny Holmgren, VD på SIWI, poängterade att brist på kapital inte är problemet utan hur man får finansiärer att investera hållbart. Han betonade därmed behovet av regelverk som styr penningströmmarna mot hållbara investeringar.

Jan Cedergren underströk att vi inte får fastna i orimliga förväntningar på sluttexterna och formuleringarna i höstens avtal, och hänga upp oss på att de ska vara juridiskt bindande. Det viktigaste är att de ger fart och energi till en samordnad process av lokal och inkluderande implementering. Den lokala förankringen kommer att vara avgörande för genomförandet och det är viktigt att utvecklingsländer känner ägandeskap.

Staffan Tillander menade att biståndspengar möjliggör viktiga punktinsatser, men att god förvaltning kommer att vara avgörande för finansiering det vill säga nationella ramar och regelverk som kanaliserar företags och staters budgetar till hållbara investeringar. Lika viktigt är det att utverka metoder som gör det möjligt för företag och investerare att göra rimliga riskbedömningar i hållbara investeringsobjekt.

Näringslivets roll i finansiering av hållbar utveckling bekräftades av Sveriges CSR-Ambassadör, Bengt E Johansson. Företagen är med i förhandlingarna genom sina internationella organisationer som Global Compact och World Business Council for Sustainable Development. Utländska investeringar uppgick 2013 till ca 780 miljarder USD, att jämföra med totala utvecklingsbiståndet som uppgick till 140 miljarder USD. Svenska företag har tagit flera initiativ för hållbar utveckling, inte minst SIDAs ”Swedish Leadership for Sustainable Development”, Hagainitiativet och Swedish Textile Water Initiative som samordnas av SIWI.

Seminariet var det tredje och sista i Swedish Water House seminarieserie som haft som mål att belysa länkarna mellan klimatförhandlingarna och den nya utvecklingsagendan, samt vattnets centrala plats i båda processerna. Diskussionerna som tagit plats under seriens gång har tydligt visat att klimatanpassning och utveckling går hand i hand för att vi ska få en genomtänkt och effektiv post-2015 agenda. Och det är bråttom! För att återigen citera Ban Ki-moon: ”Vår generation är den första som har möjlighet att utrota fattigdomen, men vi är också den sista som kan begränsa klimateffekterna inom ramen för vad vi kan hantera.”

Fler röster från seminariet på #FinansieringPost2015 på Twitter
 

IMG_2917 mini Lotta Samuelson mini IMG_2938 mini

Se alla foton från dagen på vår Mediahub

2015-02-12 Lotta Samuelson | Tags: post 2015, klimat, finansiering, hållbar utveckling
Write a comment |

Lotta_ny_bild
Lotta Samuelson
Programme Manager
Swedish Water House

 

Blir 2015 året som visar vägen mot ett vatten- och energismart samhälle?

Grön energi

År 2020 ska Sverige ha minskat växthusgasutsläppen med 40 procent, hälften av alla energi ska komma från förnybara källor och vi ska ha uppnått en 20 procentig ökning i energieffektivitet. Men hur går det egentligen med klimatarbetet? Kommer vi lyckas uppnå målen? Dessa frågor diskuterades på frukostmötet ”Mot ett energi- och vattensmart samhälle” tidigare i veckan.

Professor Gustaf Olsson från Lunds Universitet, som länge forskat i kopplingen mellan vatten- och energifrågor, inledde seminariet.  Enligt Gustaf är vi långt ifrån att uppnå de svenska klimatmålen – hela 80 procent av utsläppsminskningarna kvarstår.

Målen ska uppnås genom miljöskatter, utsläppsrätter, CCS (Carbon Capture and Storage) samt investeringar i klimatåtgärder i utvecklingsländer. CCS är inget hållbart alternativ, systemet för utsläppsrätter har inte fungerat och vår elkonsumtion är betydligt högre än i många andra länder vilket innebär att det finns mycket att göra på hemmaplan.

Men vilka energikällor ska man egentligen satsa på? Förnybara bränslen är förstås att föredra men faktum är att fossila bränslen får fem gånger så höga subventioner än förnyelsebara. Av de subventioner som går till förnyelsebart är 46 procent avsatt till biobränslen. Detta är enligt Gustaf inte hållbart då biobränslen har flera nackdelar, bland annat dess höga vattenkonsumtion.

Det mesta biodiesel inom EU kommer från Malaysisk palmolja som bidrar till avskogning. Etanol kommer främst från spannmålsproduktion i Frankrike, Tyskland och Spanien. Med tanke på att vi måste öka livsmedelsproduktionen globalt kan man verkligen ifrågasätta biobränsleframställning baserat på spannmål. Ett annat problem med biobränslen är att energibalansen inte är särskilt bra. För att ta ett exempel ger 1 enhet fossila bränslen enbart 1,7 enheter biobränsle framtaget från majs.

När vi jämför olika förnyelsebara energislag utifrån vattenkonsumtion och markyta ser bilden ut såhär:
Vattenkraft: 0.08 - 17 MWh/km2. 1-300 l/KWh
Vind: 3 - 8 MWh/km2
Biobränslen: Majs: 1 MWh/km2. 0,5 - 90 l/KWh. Palmolja: 0.08 - 0.5 l/KWh
Sol: Upptill 100 MWh/km2

Gustafs budskap är att det finns outnyttjad potential i både vindkraft, solkraft och biogas. Vattenkraften spelar en viktig roll genom att balansera dessa intermittenta energislag.
I Danmark kommer 41 procent av elen från vindkraft (uppmätt under första delen av 2014). Detta kan jämföras med Sveriges 7 procent. När det gäller sol så sjunker priserna och solkraft är numera konkurrenskraftigt menar Gustaf. I Sverige utnyttjar vi endast häften av kapaciteten att producera biogas. Inga nya anläggningar behöver byggas utan genom mer avancerad drift och kontroll kan en betydligt större kapacitet uppnås.

Till frukostseminariet var även en panel inbjuden bestående av Maria Sunér Fleming från Svenskt Näringsliv, Yvonne Ruwaida, statssekreterare på Miljödepartementet och Jacob von Oelreich som är doktorand på KTH.

Enligt Yvonne fanns flera stora miljösatsningar i den lagda budgeten så som att köpa upp skog för bevarande, marksanering och ökade resurser till länsstyrelser så de kan bedriva ett effektivt miljöarbete. Miljöpartiets ambition är även att lägga ett förslag på miljöskatter. Svårast i klimatarbetet är att komma åt konsumtionens påverkan vilket både är svår att mäta och reglera.

Jacob menade att Sverige måste arbeta mer med miljömålen. Vi behöver lämna frivillighetsspåret och införa skarpare styrmedel. Koldioxidskatten exempelvis har haft effekt men kan vara högre. Maria påpekade att Sverige har de högsta miljöskatterna i Sverige och att vi borde fokusera på att få till ett globalt pris på koldioxid istället för att höja skatterna ytterligare. Vidare menade Maria att många av miljömålen är beroende av vad som sker utanför Sveriges gränser. För att uppnå flera av miljömålen krävs internationellt samarbete. Yvonne höll med om detta men menade samtidigt att vi måste ta ansvar på hemmaplan. Sverige har möjlighet att gå före i klimatfrågan och visa att det inte finns någon motsägelse mellan miljösatsningar och en livskraftig industri.

Med det nuvarande politiska läget undrar nog fler än jag hur det kommer att påverka det svenska miljöarbetet. Inte mycket har hänt de senaste fem åren och vi måste vända denna utveckling. Tydligt är att både politisk vilja och samhällsengagemang behövs. Nästa år blir ett intressant år då det både ska beslutas om ett nytt klimatavtal och nya hållbarhetsmål, som även ska implementeras i Sverige.

Låt oss hoppas att 2015 blir ett år som vänder utvecklingen mot det bättre!

2014-12-19 Karin Glaumann | Tags: Världsvattenveckan, energi, förnybar, vatten
Write a comment |

Karin Glaumann

Karin Glaumann,
Programme Officer
Swedish Water House

 

Förbättra världen genom robusta affärsmodeller

Holding Earth 1

“CSR is dead! The new trend is that sustainability is going into the board rooms.” Orden kommer från Sir Richard Branson vid ett frukostseminarium i veckan. Jetlaggad och nyvaken berättade Branson om sitt engagemang för miljön, och inte minst vikten av hållbar hantering av vatten i världen.

Johan Rockström ledde samtalen den här morgonen och berättade själv om vilka utmaningar världen står inför när det gäller att fördela vatten rättvist, inte minst i ljuset av ett förändrat klimat. Rockström visade att även fast tillgången till vatten i världen är ojämnt fördelad så håller den sig än så länge inom ”de planetära gränserna”. Men uttaget av vatten ökar snabbt, framför allt inom tillverkningsindustrin och energisektorn. Vi riskerar därför inom en snar framtid att ha konkurrens om vattenresursen mellan jordbruket, hushållen och industrin, lokalt är vi redan där. 

 
Visste du förresten att av hushållens totala vattenförbrukning kommer bara 5 % från vattenkranen – resten konsumeras i produktionen av livsmedel och varor vi förbrukar? Det fick vi också veta under seminariet som riktade sig till hotell- och restaurangbranschen, en sektor som på sina håll förbrukar mycket vatten, ofta i områden med allvarlig vattenbrist.

Karena Albers, grundare av ”Whole World Water” vill bidra till att öka hållbarheten i branschens vattenkonsumtion. I korta drag så har Albers arbetat fram en enkel men robust affärsmodell, där hotellen minskar sin belastning på lokala vattenresurser genom informationskampanjer till personal och gäster om behovet av att hushålla med vatten. Genom att använda kvalificerade filtrerings eller avsaltningsteknologier kan hotellen erbjuda vatten av god kvalitet till personal och gäster istället för att importera vatten i plastflaskor och sparar därigenom både pengar, energi och avfall. 
 
CSR eller smart affärsmodell? Både och såklart! Glädjande nog ökar antalet exempel på att åtgärder som främjar hållbar vattenverksamhet också ger positiv effekt på resultatet. Ett annat positivt exempel är textilindustrin, där SIWI och Swedish Water House sedan 2010 arbetar tillsammans med svenska textilföretag för en bättre vattenhantering i produktionen i Indien. Nyligen konstaterades att de industrier som följt de guidelines som projektet utvecklat (återanvändning, effektiviseringar och rening av vatten) lyckats med stora besparingar i både energi, vatten och infärgningskemikalier. Projektet utökas nu till att inkludera textilindustrier i utvalda delar av Turkiet, Etiopien, Bangladesh och Kina. 
 
Det finns hopp om en hållbar framtid. Hållbarhetstrategier är på väg in i styrelserummen!

 

2014-12-05 Lotta Samuelson | Tags: CSR, seminarium, Richard Branson
Write a comment |

Lotta_ny_bild
Lotta Samuelson
Programme Manager
Swedish Water House

 

FNs Vattendragskonvention - ett verktyg för en effektivare vattenförvaltning?

IMG_2841 mini IMG_2833 mini IMG_2854 mini

Efter många års ansträngningar för att påskynda ratificeringsprocessen trädde FNs vattendragskonvention äntligen i kraft tidigare i år då Vietnam som det 35: e landet skrev under konventionen. Varför tog det så lång tid och vad händer nu? Kommer vi se en mer effektiv vattenresurshantering som följd?

För att försöka svara på dessa frågor anordnade vi ett seminarium tillsammans med WWF Sverige vilka länge kämpat för att konventionen ska träda i kraft. Lesha Witmer, senior rådgivare på WWF International, förklarade att 9 av 10 gånger då konventionen diskuteras med länder ställs frågan ”om vi skriver under, vad innebär det för vattenkraften?”. Det finns en rädsla att konventionen begränsa möjligheter att utveckla vattenkraften.

En annan förklaring till varför processen tagit så lång tid är att förhandlingarna ofta sker under ett departement medan implementeringen ska ske under ett annat. Regeringsbyten har heller inte förenklat. Vidare har Europa ofta tagit en drivande roll i internationella förhandlingar men när det gällde lagstiftning kring gränsöverskridande vattendrag hade man redan en lösning, UNECE:s vattenkonvention och Ramdirektivet för vatten. På så sätt förlorades en pådrivande aktör som hade kunnat påskynda förhandlingarna.

Internationella avtal främjar en ett gemensamt språk vilket är viktigt för att skapa en gemensam förståelse bland aktörer. FNs vattendragskonvention bidrar inte bara till en bättre vattenhantering utan även till att uppnå milleniemålen. Om det inte finns vatten, är varje investering bortkastad. Konventionen kan även hjälpa till att möta flera av de klimatanpassningsmål som satts under klimatkonventionen.

Men behövs det verkligen fler lagar? Ja, enligt Lesha behövs det. Även i de flodområden där det redan finns avtal kan konventionen spela en viktig roll i att utveckla/uppdatera innehållet. En annan anledning till att konventionen behövs är att den kan hjälpa att göra andra ramverk starkare.

Vattenkonventionen i kombination med exempelvis Konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Espokonventionen) och Konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen) stärker varandra och skapar ett effektivt ramverk för vattenhantering.

Konventionen är med andra ord ett effektivt verktyg som kan främja god vattenförvaltning. Vad kan då Sverige göra för att fler länder ska skriva under och för att underlätta implementering? Sverige kan exempelvis integrera konventionen i befintligt stöd till gränsöverskridande vattenförvaltning, stödja organisationer som bedriver påverkansarbete samt bedriva eget påverkansarbete i EU och FN.

Ana Gren från Sida som även deltog på seminariet menade att Sida genom sitt stöd till organisationer som SIWI och GWP främjar anslutning till och implementering av konventionen. Hon menade dock att länderna själva måste be om denna typ av stöd, för att undvika toppstyrning.

2014-11-27 Karin Glaumann | Tags: FN, vattenkonvention, vattenförvaltning
Write a comment |

Karin Glaumann
Karin Glaumann
Programme Officer
Swedish Water House

 

Behind the scenes and right in the middle - being a Junior Rapporteur at the World Water Week 2014

JR Blogg

We are five. Five people to cover everything that is said and done with respect to global change at the World Water Week 2014.

Now I should mention that the World Water Week is a fairly enormous conference. In 2014, 3 400 participants came from more than 140 countries to attend this conference in Stockholm. Businessmen meet high-level politicians, meet civil society, meet researchers. Everyone is there and everyone’s voice is heard.

That’s why covering the debate around global change at this conference may feel a bit like trying to catch a snowflake in a full size Siberian blizzard. In addition, it is highly complex and interconnected with a whole range of other water aspects, just like most topics in the water field.

It's a challenge. And it's what we came for. We wanted to follow the latest discussions, ideas, and results in the water sector. Being a Junior Rapporteur allows us to be right in the middle as well as behind the scenes. Guided by two Lead Rapporteurs, our group dives right into the pool of knowledge, experiences, and opinions that lies open in front of us at the World Water Week. We collect information, take notes, get inspired, and draw conclusions.

This is rewarding. I have gotten to know so much more about water issues and their potential solutions in this one week. Working in a group with five other curious water people and being able to exchange and share perspectives was particularly gratifying.

The results of our reporting were published in the Overarching Conclusions “Energy and Water” soon after the conference. Like this, we reach out to a large audience and may give guidance and inspiration to future debates. The World Water Week 2015 will surely pick up on our reports and I hope to be following it as a Junior Rapporteur again.

2014 Overarching Conclusions web front page

Read the reports from all the Junior Rapporteurs in the Overarching Conclusions from the 2014 World Water Week - Energy and Water.

*Swedish Water House is part of Stockholm International Water Institute (SIWI), the organiser of World Water Week. Swedish Water House is responsible for recruiting and financing the Junior Rapporteurs for the World Water Week.

2014-11-20 Silvia Lohfink | Tags: World Water Week, Junior Rapporteur, conference, SIWI
Write a comment |

Silvia_Lohfink_b
Silvia Lohfink
Intern at GIZ
Junior Rapporteur at the 2014 World Water Week on the theme of Global Change

 

Urbanisering - världens chans och utmaning

Under Swedish Water House frukostseminarium ”Urbanisering – risker och hållbara möjligheter” den 12 november diskuterades den ökande urbaniseringens risker men framförallt goda exempel på hur urbanisering kan göras mer hållbar.

IMG_2769 mini IMG_2743 mini IMG_2795 mini
Se fler bilder från seminariet på vår Mediahub.

Jens Berggren från SIWI inledde seminariet med hur vatten har format människan som art och hur de tidigaste spåren av mänsklig påverkan på vår omvärld handlar om vatten, i form av kanaler och dammar för bevattning. Kunskaperna om hur man ledde vatten till städer via akvedukter och anläggandet av avloppssystem möjliggjorde delvis att Rom kunde växa till en miljonstad. Mot mitten av 1800-talet uppmärksammade Dr John Snow smittspridningen av kolera via vatten i London och att kronprins Edward nästan dog av tyfus fick till följd att spoltoaletter installerades i de kungliga slotten, något som sedermera spriddes över hela världen.

Tillgång till rent vatten och sanitet är fundamentala för att städer ska kunna utvecklas hållbart. Stockholm har tillsammans med Köln och Barcelona blivit utsedda att leda det europeiska projektet GrowSmarter, något som Gustaf Landahl på Miljöförvaltningen från Stockholm stad berättade om. Målet med projektet är att minska energiförbrukning och utsläppen från transporter med 60 procent i utvalda områden samtidigt som det skapar tillväxt, nya jobb och en attraktivare stad att bo i. Stockholm ligger redan i framkant när det gäller hållbar stadsutveckling, staden fick i samband med konferensen Building Sustainability SGBC 2014 utmärkelsen för hållbar stadsutveckling av ett befintligt område, Hållbara Järva och man bygger just nu miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden.

Gustaf visade på 12 smarta lösningar som ska testas och utvärderas i projektet, bland annat olika former av energieffektivisering, smart byggnadslogistik med miljölastbilar, smart produktion av el och integration med elnätet och smart belysning - exempelvis lyktstolpar med inbyggda sändare som även sköter kommunikation. Man planerar också för lånecykelsystem, bilpooler och varuleveranser med cykelbud. Till projektet är ett antal industripartners knutna som levererar smarta lösningar till städerna, detta utvärderas sedan av två forskningspartners, KTH och Handelshögskolan i Navarra, IESE.

Hur livet skulle kunna te sig i en framtida svensk storstad 2053 presenterades av Sara Ilstedt, Green Leap, KTH där grundpelaren är mötet mellan design och hållbar utveckling. Beteendeförändringar är nödvändiga och ett initiativ som visar på positiva och konkretiserade målbilder utgörs av ett webbaserat verktyg som man hittar på www.life2053.se vilket Sara vägledde oss igenom. Ett möjligt framtidsscenario är att vi 2053 har minskat vår energikonsumtion med 60 procent till 14 MWh per år och person, genom teknikutveckling men också beteendeförändringar. Hur vi lever, reser, jobbar, vad vi äter och konsumerar är alla faktorer i detta och resultatet av de val man gör presenteras pedagogiskt genom verktyget.

Byggsektorn har stor påverkan genom all den energi och materiel man nyttjar och Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC, visade på byggbranschens viktiga roll i klimatomställningen i urban miljö. Man jobbar idag på bred front och håller på att ställa om till en ”lean” produktion och analyserar även material, transporter och energi och gör även en del livscykelanalyser. NCC fick tillsammans med Sigtuna kommun pris på Building Sustainability konferensen genom utmärkelsen för hållbar stadsutveckling av ett nytt område, Norra Sigtuna.

Christina talade bland annat om behovet av ökad samverkan med såväl andra aktörer inom branschen som med kommuner och andra offentliga kunder. Som en del i det är NCC engagerade i c/o City - ett projekt där man bland annat tittar på hur framtida klimatutmaningar kan bemötas. En central del är ekosystemtjänster och deras betydelse för den bebyggda miljön. Christinas framtidsvision är att allt är mycket bättre, det finns mycket tekniska lösningar men vi måste alla bli modigare, våga ställa nya krav, samverka och ta tag i de utmaningar vi står inför - det är ett gemensamt ansvar och inget som åligger en enskild aktör.

Det är klart att urbaniseringen innebär enormt stora utmaningar, redan idag bor omkring en miljard människor i slumområden och den fortsatt starka inflyttningen till städer skapar svårigheter, kanske inte helt olika de man uppmärksammade i London på mitten av 1800-talet, med bristande tillgång till rent vatten, sanitet och toaletter. Men då mer än 60 procent av den förväntade stadsytan 2030 ännu inte är byggd, så finns det trots allt stora möjligheter till en betydligt mer hållbar stadsutveckling framöver!

2014-11-18 Peter Kogg | Tags: urbanisering, seminarium, Peter Kogg, hållbarhet
Write a comment |

Peter-Kogg_small
Peter Kogg
Programme Officer
Swedish Water House

 

Lyckas världen sätta ambitiösa och genomförbara mål för global hållbar utveckling 2015?

Post-2015 seminarium 2

Hösten 2015 tar FN beslut om nya utvecklingsmål och ett nytt klimatavtal, beslut som kommer att ha avgörande betydelse för världens utveckling1. Kommer de nya målen leda till verkligt hållbar utveckling och kommer de innebära att människor världen över får tillgång till rent vatten - i rätt mängd? Vid Swedish Water House seminarium den 23 oktober belystes FNs Post 2015-process ur olika perspektiv. Vi diskuterade också hur målen kan och bör införlivas i svensk politik och i det svenska samhället.

Karin Lexén från SIWI visade länkarna mellan Post 2015-processen och det nya klimatavtalet  och att båda processerna innehåller stora vattenrelaterade utmaningar. Vatten är en grundläggande mänsklig rättighet - trots det saknar 1,8 miljarder människor fortfarande tillgång till säkert vatten och 2,7 miljarder människor lever i områden med allvarlig vattenbrist delar av året. SIWI anser att vatten är ett redskap för hållbar utveckling och att det därför behövs ett mål för vatten i FNs nya utvecklingsagenda.

Kajsa B Olofsgård, Sveriges Post 2015-Ambassadör, berättade att den svenska regeringen i stort sett är nöjd med förslaget innehållandes ett vattenmål som överlämnades till FNs generalförsamling i slutet på september. Enligt Kajsa omfattar förslaget ”allt vi behöver för utveckling”. Generalsekreterarens respons väntas inte innehålla några stora innehållsmässiga förändringar, men kanske sammanslagningar av de 17 förslagna målen.

Sveriges CSR2-Ambassadör Bengt Johansson framhävde att Sveriges företag har stor potential att bidra till hållbar utveckling, och att samverkan och dialog mellan regeringen och näringslivet om företagens hållbarhetsarbete pågår. Flera stora svenska företag som IKEA, Skanska, Stora Enso och Sweco, deltar i Post 2015-processen genom nätverket World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), men är det är svårare för små företag att engagera sig i globalt hållbarhetsarbete. Swedish Textile Water Initiative (STWI) nämndes som ett exempel där små och medelstora företag gått samman som för att minska den negativa påverkan på vatten och således bidragit till hållbar utveckling.

Hållbarhetschefen för Max Hamburgerrestauranger, Pär Larshans, berättade om företagets hållbarhetsvision och hur företaget lyckats ta socialt och miljö ansvar och samtidigt vara lönsamt. Pär poängterade att ett effektivt hållbarhetsarbete inom näringslivet är beroende av långsiktiga och tydliga spelregler.

De nya utvecklingsmålen ska införlivas i alla länders politiska och samhälleliga system. Ingrid Molander, miljöchef på Botkyrka Kommun gjorde en jämförelse med Agenda 21-arbetet på 80-talet och menade att ”vill man få verkstad i kommunerna måste man ha stöd centralt”. Kommunerna behöver tydliga och långsiktiga målsättningar från politikerna för att kunna bidra till att de globala målsättningarna och att avtalen förverkligas i lokalsamhället. Anna Nordlander från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) instämde i detta, och tillade att tydlig lagstiftning, styrmedel och uppföljning är viktigt för att åstadkomma verkligt hållbarhetsarbete.

Morgonens diskussioner kan sammanfattas med att det finns förutsättningar för att sätta ambitiösa och genomförbara mål för global hållbar utveckling nästa år. Bistånd är en del av finansieringsmöjligheterna för att stödja hållbar utveckling, men att stimulera företagens hållbarhetsarbete, stoppa illegala penningflöden och öka migration mellan länder är andra viktiga finansieringsmekanismer. Om vi tänker kreativt runt finansiering och regelverk som tydligt stödjer hållbar utveckling globalt och lokalt så finns det möjlighet att de tusentals engagerade och ansvarsfulla människor som finns i både privata och offentliga företag och institutioner att förverkliga de globala överenskommelserna. Det finns trots allt hopp om en hållbar framtid!

1 Sustainable Development Goals, UN General Assembly, september och UNFCCC COP 21 i Lima, december
2 Corporate Social Responsibility

2014-10-30 Lotta Samuelson | Tags: post 2015, hållbar utveckling, FN, klimat, klimatavtal, vatten, SDGs
Write a comment |

Lotta_ny_bild
Lotta Samuelson
Programme Manager
Swedish Water House

 

Världshungerdagen lyfter fram familjejordbrukets värdefulla bidrag till matsäkerhet

Familjejordbruk utgör stommen i nationell och global matsäkerhet. Det är den allra vanligaste formen av jordbruk oavsett land. Trots sämre tillgång till insatsvaror och jordbruksstöd än konventionellt jordbruk står de för en betydande del av den globala matproduktionen.

World Food Day FAO
Photo Credit: FAO/Alberto Conti

Det finns enorm potential att utveckla denna jordbruksform men faktum är att jordbruket tappar arbetskraft, inte minst bland ungdomar som hellre väljer att arbeta inom andra sektorer. Hur ska vi vända denna trend? På Världhungerdagen anordnade Svenska FAO-kommittén, SIANI, Svenska Kyrkan och LRF ett seminarium för att belysa just denna fråga.

Det finns över 500 miljoner familjejordbruk globalt. Tillsammans utgör de 98 % av alla jordbruksföretag och ansvarar för minst 56 % av jordbruksproduktionen i världen. Ett familjejordbruk kan definieras som ett jordbruk som är beroende av familjen som arbetskraft, som är småskaligt med blandad produktion. De använder sig ofta av traditionella jordbruksmetoder och säljer sina produkter på en lokal marknad. Ett familjejordbruk handlar ofta om mer än att producera mat, de bidrar exempelvis till att upprätthålla sociala och ekologiska värden.

Familjejordbruket både i Sverige och i andra länder står inför stora utmaningar. I Sverige finns en trend mot specialisering och allt större gårdar. Lönsamheten inom jordbruket är låg och svenska bönder har svårt att konkurrera på en global marknad. Idag behöver en gård ha ca 500 hektar mark för att gå runt ekonomiskt. Mikaela Jonsson, som driver ett familjejordbruk i Småland berättade att det hos de allra flesta familjedrivna gårdar finns en familjemedlem som tvingas ta arbete utanför jordbruket för att stabilisera familjens inkomst. Enligt Mikaela är Sverige ett urbant land där landsbygdsutveckling nedprioriteras av politikerna.

Talade på seminariet gjorde även Dennis Kabiito som är en ung jordbrukare från Uganda. Han berättade att ett typiskt familjejordbruk i Afrika äger 15 hektar mark på vilken man odlar en blandning av grödor så som kaffe, bananer, majs och bönor. Ett par hönor är även vanligt på gårdarna. Dennis berättade att familjejordbruken hotas av de ökande markinvesteringarna i Afrika som gör att många familjer överger sina traditionella jordbruksmetoder för odling av cash-crops. Ett annat problem är fragmentering av och brist på odlingsmark. För varje generation minskar andelen mark per bonde då marken delas mellan bröder och systrar efter att föräldrarna gått bort. Med så lite mark är det svårt för jordbruken att gå med vinst. Den minskade lönsamheten inom jordbruket har lett till att många ungdomar överger landsbygden och flyttar till staden. De betraktar jordbruket som ett marginellt yrke som är till för den äldre generationen.

Både Sverige och Uganda står alltså inför samma utmaning: att göra jordbruket till ett attraktivt yrke för unga. Till stor del är det samma insatser som behövs, utbildning och investeringar. I Sverige handlar det om att lära bönder hur de kan sälja sina varor till ett högre värde på en internationell marknad, i Uganda om produktionstekniker som kan höja avkastningen. Här spelar jordbrukskooperativ en viktig roll. De stärker böndernas förhandlingsposition och ger dem möjlighet att dela på produktiva tillgångar och är en viktig plattform för lärande.

Även om det finns stora utamningar för jordbruket, både i Sverige och internationellt, finns det även positiva tecken. Mikaela framhöll den svenska livsmedelsstrategin som håller på att utformas som ett exempel och I Uganda har unga bönder börjat organisera sig. Familjejordbruk kan även bära på viktig kunskap om jordbruksmetoder som ofta är skonsamma ur ett vattenperspektiv. Genom att säkerställa familjejordbrukens överlevnad erkänner vi deras viktiga roll för tryggad tillgång till mat och ekologiska värden så som friska vattendrag.

2014-10-20 Karin Glaumann | Tags: World Food Day, familjejordbruk, jordbruk, matsäkerhet, livsmedel
Write a comment |

Karin Glaumann
Karin Glaumann
Programme Officer
Vatten och livsmedel
Swedish Water House
 

 

Stormar, översvämningar och politiskt deltagande

American Political Science Associations (APSA) årliga konferens är en av de största statsvetenskapliga konferenserna i världen, och lockade i år runt 6000 statsvetare till Washington DC, USA, mellan 27-31 augusti. Jag presenterade min forskning i en panel som hette Varieties of Post-Disaster Reconstruction.

Sara Bondesson Uppsala Universitet
Jag besöker Seaside Heights i New Jersey, som drabbades av översvämningar i samband med orkanen Sandy.

Deltagandet på konferensen var en bra möjlighet att föra in vattenrelaterad forskning om katastrofer i en vetenskaplig kontext som annars inte fokuserar speciellt mycket på naturkatastrofer. Detta är i högsta grad aktuellt eftersom vattenrelaterade katastrofer i nuläget seglar upp som alltmer relevanta händelser att förstå utifrån ett politiskt perspektiv, och då speciellt utifrån hur utsatta och sårbara grupper kan stärkas så att deras sårbarhet i längden kan minskas.

Min forskning rör vattenrelaterade katastrofer och dess påföljder för sårbara gruppers politiska deltagande i återhämtningsfasen efter översvämningar. Jag undersöker ett ytterområde till New York City som drabbades hårt av översvämningar i samband med orkanen Sandy 2012. Stärkandet av sårbara grupper att själva delta i återuppbyggnad och långsiktigt politiskt förändringsarbete är en viktig aspekt av katastrofhantering. Men inom det tvärvetenskapliga forskningsfältet katastrofriskreducering är kunskapen om lokala demokratiprocesser som syftar till inkludering och deltagande av de mest utsatta fortfarande i sin linda.

Min forskning bidrar till att fylla det kunskapsglappet genom att studera vilka utmaningar som lokalpolitiska processer kan stöta på. Trots goda intentioner, icke-hierarkiska strukturer och uttalade ambitioner att lyfta och stärka marginaliserade grupper identifierar jag i min forskning ett antal utmaningar kring frågor om makt och identitet, som hindrar ett genuint stärkande av översvämningsutsatta grupper.

Protestaktion New York Sandy katastrof
Protestaktion utanför New York City:s stadshus där stormdrabbade grupper efterlyser mer transparens i hur medel för återbyggnationer efter orkanen Sandy används.

Write a comment |
 

Reflections from the World Water Week side event "Water legislation reforms: securing environmental concerns and renewable energy"

Water legislation

From the legislative side of things I’ve heard it being said several times lately – that when most of the actors you engage with are a bit unhappy, you’re probably doing a pretty good job! This statement was something to ponder during the discussions around water legislation and hydropower during the World Water Week.

A typical year hydropower accounts for roughly half of the electricity generation in Sweden and apart from being a renewable source of energy, it has a rather unique attribute in terms of its ability to
balance more intermittent energy sources such as solar and wind. It thus plays a very important and possibly so growing role in the Swedish – and going forward, not only the Nordic but also the European – energy market(s).

That being said, most of the hydropower production in Sweden was developed in the mid-20th century and licensed under older Swedish Law with limited environmental concern. Hydropower production does impact ecosystems and the services they provide, and a large part of Swedish rivers are today seriously altered because of hydropower plants and dams.

The side event highlighted possible implications of water legislation reforms, while emphasizing opportunities for meeting environmental concerns through case studies from Norway and Australia, having gone through similar processes. After a warm welcome by moderator Johan Kuylenstierna, SEI (Stockholm Environment Institute), Stefan Berggren from the Ministry of Environment gave on overview of the Swedish Ministry Inquiry on Water Activities, which delivered its final report in June 2014 to Lena Ek, Minister of the Environment.

Marit Carlsen, NVE (Norwegian Water Resources and Energy Directorate) Norway, spoke of the Norwegian licensing system, where e.g. licenses differ vs Sweden in that they carry an intrinsic time limit. Marit also brought up a NVE/NEA (Norwegian Environment Agency) study about hydropower concessions and prioritizations based on cost/benefit analysis - environmental improvement vs. estimated production loss - in a sense similar to the Swedish strategy for workarounds in hydropower (Strategi för åtgärder i vattenkraften) recently launched by the Swedish Energy Agency and the Swedish Agency for marine and water management.

Pernille Lund Hoel from WWF (World Wide Fund for Nature) Norway, addressed water management challenges such as costs of mitigating measures and an overall lack of knowledge, while highlighting opportunities by taking a holistic approach, prioritizing «win-win» cases by upgrading installations in old power stations and through implementation of best environmental standards in new projects. Russell James from the Murray–Darling Basin Authority (MDBA, Australia) spoke of how the alignment of various factors – amongst them: sound public policy, the ability to build on the legacy of previous reforms and not the least (authors own emphasis) - political support at highest levels, all played an important role in paving the way for water legislation reforms in MDBA.

So, coming back to the beginning while reflecting on the hydropower environmental mitigation measures put forth in the Swedish Ministry Inquiry on Water Activities, it’s perhaps not too far off to think that the authorities are doing a pretty good job!

2014-09-29 Peter Kogg | Tags: ecosystems, energy, water, hydropower, water management
Write a comment |

Peter-Kogg_small
Peter Kogg
Programme Officer
Water and Energy
Swedish Water House

 

Malin Falkenmark's ideas set the tone at 2014 World Water Week

Malin Falkenmark seminar 2 Malin Falkemark seminar 1

On Sunday 31 August, the very first day of 2014 World Water Week in Stockholm, leading scientists gathered for the seminar “Managing Centres of Booming Water Expectations in Basins and Regions of Change”. The seminar of SIWI, SEI and Stockholm Resilience Centre, is a long-standing joint venture in honour of Prof. Malin Falkenmark, a leading edge scientist and water and sustainability conceptualist.

The core topic of the seminar was the challenge to reach urban water security. Cities are engines of economic growth, but that also raises water expectations, which might turn into constrains for growth. Many of the booming water centres are also located in regions with high water stress such as sub-Saharan Africa and South Asia. Malin set the scene painting a grim picture of challenges with competing water demand, water pollution issues (80 percent of urban waste water outflow left untreated) and doubling of domestic water demand. Large cities are seen as islands but have to enter into a continued network of water flows. Five year plans will help prepare for urgency and attention to drought and floods.

Dr. Johan Rockström pointed to the dilemma that in our new hyper connected world where ecological, social and economic tensions create direct reactions, we still do not completely understand the links between rural and urban systems. Two thirds of cities have not yet been built so there is an enormous potential for building resilient cities and acknowledge its dependence on retaining water within basins.  We cannot isolate the urban water use which is more apparent when adding climate change and water-related shocks.

Last of the introductory speakers were SEI researcher Mr. Per Klevnäs focusing on urban centres from an energy perspective. The main point made was that we can meet the future energy need in a sustainable way. The 15 year outlook presented an opportunity to change policy to meet the enormous challenge of access to energy and a growing demand in general. The use of renewable energy is already closing the gap and there are even more innovation possibilities. Potential energy efficiency gains is the biggest opportunity and still largely untapped source of energy.

From Nepal we heard Dr. Dipak Gyawali of the Nepal Water Conservation Foundation criticise the lock-in effects by large development infrastructure projects and donor incoherence. The complexities of rapid growth and urban demand spurred on by remittances are difficult to manage. Despite poor water and sanitation in the cities people generally have better access to energy, hospitals and jobs than in mountain villages which means urban migration will continue leaving the land unfarmed and challenging the urban/rural boundaries. Plugging the leakages in Kathmandu City losing 70 percent of the water supply should be an obvious start for donor concern. It is not.

Quingdao city along the north-eastern coast of China faces high water risks exacerbated by economic and population growth. There is a need to use non-conventional water sources for energy production but this consideration is forgotten in planning. Dr. Lijin Zhong at the World Resources Institute recommended to exploit unconventional water resources. This because the choice of water sources allocation will have direct impact on the energy consumption and the urban water system faces an inevitable rise in energy intensity and carbon emissions.

The population of urban centres in Africa will nearly quadruple, keeping the world’s most rapid rate of urbanisation. Closing the water and energy loops are imperative for planning. There is also a mismatch within cities and lack of urban master plans which create fragmentation. Urban planning and moreover Integrated Urban Water Management is needed. Rainwater harvesting is needed and is currently executed in some cities in West Africa - at least at a household level. Other urgent issues are storm water management, treatment of water, and land use planning. The regional water and energy markets are growing in Africa, but there are still gaps in integrating energy and water planning and cross-sectoral understanding, argued Dr. Akissa Bahri of the African Water Facility.

The panel discussion moderated by Dr. Johan Kuylenstierna, SEI, discussed the topic of cities as dwellings, resource hungry, and vehicles of change. The limitations of integrated approaches, compared to resilience approaches were highlighted as well as the limitations of planning on the higher levels above household. The voices of the stakeholders need to be not only heard but recognised. The link between water, energy and food production was highlighted - when planning for either make sure not to omit the other. This is both an institutional, academic and policy limitation. Panellists identified shocks such as floods, food price spikes and social unrest as drivers of change.

Also promoted at the seminar was the Concerned Scientists Statement on Water, Hunger and Sustainable Development Goals, which stresses rainwater harvesting as the key to eradicate hunger, as well as the book launch for “Water Resilience for Human Prosperity”.

Watch the seminar webcast or read more in the

World Water Week Online Programme

.
 

Write a comment |

elin-weyler-new
Elin Weyler
Programme Manager
Stockholm International Water Institute (SIWI)
 

 

Reflections from the World Water Week seminar "Energy and water – a producer's perspective"

Energy and water A producers perspective-9 Energy and water A producers perspective-6 Energy and water A producers perspective-11

During the 2014 World Water Week in Stockholm, the “energy and water” theme was addressed with an overall “systems view”, how we develop and manage energy and water resources for the good of society and ecosystems – at local, national, regional and global levels. Additional views were added to the theme at the seminar “Energy and water – a producer’s perspective”, where – amongst other convenors - the majority of the largest power producers in Sweden presented some perspectives on energy and water, highlighting societal opportunities and perceived challenges, as well as cross-cutting issues.

After introductions from Andreas Lindström (SIWI) and moderator Jakob Granit (SEI), an overview highlighting linkages between energy generation - water resources and the environment, was given by Gustaf Olsson (Lund University). Jens Bjöörn (Fortum) then gave additional perspectives on energy generation and perceived conflicts, and how hydropower is key in the transformation of the Swedish energy system. Iris Cheng (Greenpeace) gave a global overview of coal - water conflicts, about water scarcity and how there is a severe mismatch between coal and water resources in the world.

Johan Thielman (E.ON) spoke about target conflicts and political will and how priorities can be aligned. He was followed by Helena Leander (The green party) and Sofia Arkelsten (The moderate party) who gave their views on energy politics - understanding decision-making affecting energy planning and choices. Christer Ljunggren (Vattenfall) spoke about the role of water in todays and tomorrows sustainable and competitive energy systems. Tobias Persson (Swedish Energy Agency) talked about aspects of a solar economy, the importance of – and how an EU integrated electricity market requires corresponding harmonization of policy measures.

Considering the debate around hydropower and its sustainability that has followed the Swedish Ministry Inquiry on Water Activities and its findings, it was only natural that hydropower and aspects around it would be in the producer’s spotlight during the seminar. Hydropower is undoubtedly a renewable as well as major and very important source of energy in Sweden, a typical year roughly half of the electricity generated stems from hydropower. The power production from hydro does have impacts on freshwater ecosystems though, and a large part of Swedish rivers are today altered because of hydropower plants and dams.

The recently launched strategy for workarounds in hydropower (Strategi för åtgärder i vattenkraften) by the Swedish Energy Agency and the Swedish Agency for marine and water management, gives recommendations for balancing the environmental mitigation measures vs the impact those would have on the production in the overall Swedish energy system. The strategy sets a limit towards such measures at 2,3% (1,5TWh) of the current yearly hydropower production. Given the expected increase in precipitation patterns going forward, as well as opportunities for increasing production through efficiency measures, environmental mitigation measures can in all likelihood quite easily be set off. The remaining question about who will pay for this going forward is another matter of perspective.

Read more about the seminar and find resources in the World Water Week Online Programme.

2014-09-17 Peter Kogg | Tags: energy, water, hydropower, industry, sustainability
Write a comment |

Peter-Kogg_small
Peter Kogg
Programme Officer
Energy and Water
Swedish Water House
 

 

Fosfor – en livsnödvändig och ändlig resurs

Phosphorus seminar 1 Phosphorus seminar 2 Phosphorus seminar 3

Visste du att tillgången på fosfor minskar drastiskt och till och med kan komma att ta slut inom en nära framtid? Att vi förväntas nå peak fosfor om 15-70 år?

Detta berättade Dr. Dana Cordell, framstående forskare på Institutet Sustainable Futures vid Sydneys Tekniska Universitet när hon gjorde en gästföreläsning på SIWI nyligen. Dana, vars forskning har bidragit till att sätta fosforbrist på den globala kartan, målade upp en skrämmande bild där tillgången på fosfor inte kommer att kunna möta efterfrågan om inte åtgärder för att effektivisera, återvinna och minska fosforförbrukningen sätts in, snarast!

Fosfor är grundläggande och nödvändigt i allt liv. Detta gör att det finns likheter mellan fosforsäkerhet och vattensäkerhet. Utan fosfor och vatten – inget liv. 90 procent av den fosfor som utvinns idag används inom livsmedelsproduktion. Effektiviteten i användningen är skrämmande dåligt, 80 procent går förlorad från jord till bord. Förlusterna ligger framför allt i ineffektiv gödsling av åkern, ofullständigt upptag av tillgängligt fosfor i maten för både boskap och människor, samt det stora matsvinnet när vi inte orkar eller bryr oss om att ta hand om den mat som producerats. Dessa förluster gör att en begränsad och livsnödvändig resurs går förlorad, ut i vattendrag, sjöar och hav, och orsakar där negativa effekter övergödning, illaluktande algblomningar och döda havsbottnar.

Tillgången på fosfor är som sagt begränsad, och den fosfor som finns är kontrollerad av ett fåtal länder. Marocko, Kina och Västsahara besitter tre fjärdedelar av det globala förrådet. EU tillsammans med länder som Indien och Australien är helt beroende av importerad fosfor för sin produktion av livsmedel. Detta innebär stora geopolitiska osäkerheter. Trycket på fosfor ökar kontinuerligt, främst till följd av befolkningsökning, ökad köttkonsumtion och produktion av elektriska bilbatterier . Att utvinna fosfor är extremt energikrävande, både för brytning, förädling och transport. Fosfor har därför blivit både en eftertraktad och dyr handelsvara, och tillgång till fosfor har därför också en fördelningspolitisk dimension när många småbrukare i fattigare delar av världen varken har råd eller tillgång till fosforgödsel.

Vad behöver då göras för att säkerställa fortsatt tillgång på denna värdefulla resurs? Först och främst behöver vi utveckla effektiva policys på global nivå för att uppnå uthållig utvinning och förbrukning av fosfor. Sådana policys saknas helt idag, ett första initiativ har dock tagits inom EU genom initiativet "European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP)”. Investeringar behövs också för att öka effektiviteten i användning av fosfor i jordbruket och för att undvika förluster inom värdekedjan, främja återvinning, förbättra matjordars kvalité och förändra konsumtionsbeteenden exempelvis genom att informera om köttkonsumtionens fosforavtryck. Dessutom kan mycket vinnas genom effektiviseringar i livsmedelsproduktionens värdekedja. Vissa länder har också börjat sätta mål för fosforåtervinning, exempelvis har Sverige satt ett mål att återvinna 40 % av fosforn från avloppsvatten.

Danas presentation visade med all önskvärd tydlighet att det är kritiskt för framtiden att ge fosforfrågan mer uppmärksamhet. Det kan också bidra till lösningar inom andra kritiska områden, t.ex. tillgång till och användning av vatten, påpekade professor Jan Lundkvist i en avslutande kommentar till Danas presentation.
 

Resurser från seminariet

Läs mer om seminariet

Dana Cordells presentation

Foton från seminariet

Write a comment |

Karin Glaumann

Karin Glaumann
Programme Officer
Swedish Water House

 

Empower our youth - young people need recognition as a development partner

This article was originally published in Stockholm Water Front, World Water Week Daily, on September 4, 2014.

YP1 YP 2 YP 3

Young professionals yesterday reaffirmed their commitment to working  towards the goal of providing access for all to water, sanitation and hygiene and asked for increased inclusion in high  level decision-making processes at the  seminar Young Professionals Shaping  the Post-2015 Agenda.

“It is vitally important that youth gain further inclusion in national and international high-level decision making processes,” said Prabin Rokaya of the Water Youth Network. “We are willing to commit our energy, creativity and enthusiasm to achieving the water goal but need more recognition for youth representatives at high-level meetings and financial support for youth initiatives. We need to connect, communicate and empower young people and their organisations.”

The attending youth professionals from across the world participated in lively round table discussions creating dialogue about how they could contribute to finding solutions to the water and sanitation challenges. While youth empowerment has actually improved significantly within the major processes on water-related development challenges, there is still a lack of continuity in youth initiatives and a lack of cooperation between young people and organisations.

“Young people are very passionate and want to drive for change and make change,” said Moa Cortobius of the Stockholm International Water Institute. “What we can bring to the table is solidarity with the many marginalised groups around the world. We need to make sure that whatever programmes and initiatives we work on that the aid really reaches the most impoverished. I think youth can take a very special stand on these issues.”

The session followed on from The Youth Forum of the Budapest Water Summit 2013, which confirmed young people’s responsibility and commitment to contribute to a dedicated development goal on water with creativity and fervour. The youth statement from the forum was the starting point to develop and specify key challenges. Some of the most important points affirmed were the acknowledgment that water is inherently a connector of environmental, economic and social uses, and the recognition of the diversity of youth and the work of many youth organisations in defending the rights of people to water and sanitation. The Budapest Water Summit helped youth professionals understand the importance of sharing knowledge and skills with peers from many different parts of the globe.

“There must be support to implement reforms and you need ambition,” said Thomas Panella of the Asian Development Bank, which set up a youth-initiative in March 2013, to provide a formalised network to involve youth and youth related organisations. “We believe in young people, which is why we set up a formal network. This is particularly important for Asia Pacific as 60 percent of the world’s youth between the ages of 15 and 24 live in Asia. This is a huge resource that we need to support, encourage and invest in, to be able to enact major change in the water sector.”

2014-09-16 Nick Michell | Tags: World Water Week, Young Professionals Day, youth, water demand
Write a comment |

YP Daily
Text: Nick Michell
Photo: Thomas Henrikson

 

Several large gaps in Swedish flood management

Flooding

Recent flood events in Sweden have once again put Swedish flood management in the spotlight, and revealed many gaps.  I have described these shortcomings in an article published in Government Gazette, and they have been thoroughly discussed in the Swedish Water House cluster group “Water and Disaster Risk Reduction”. The biggest and perhaps most surprising breach is that Sweden does not plan its water flows – and therefore its floods – at river basin level. This is the fundamental principle in water governance advocated by the Global Water Partnership (GWP). Perhaps it is time to start a GWP support programme in Sweden? After all, since at least 2002 the Swedish Government has supported the work of the GWP, providing more than 4 million USD from 2012 to 2013. And this makes me wonder: if the Swedish government believes that the principles advocated by GWP are worth such wholehearted support, why not invest in implementing them in Sweden?

The only water planning at river basin level is carried out by Swedish Water Authorities. Five water authorities have been established under the responsibility of the county boards, and binding actions are decided to reach the objectives of the EU Water Framework Directive. In Sweden the Directive is coordinated by The Swedish Agency for Marine and Water Management (HaV).  However, this Directive is mostly aligned towards water quality and environmental policies, and does not focus on broader flood risks and linked socio-economic impacts. Floods are, on the other hand the mandate of Swedish Civil Contingency Agency (MSB) which has been appointed to coordinate the implementation of the EU Floods Directive in Sweden. Their take on floods is very much that of extreme flows. But floods are a natural part of an ecosystem, they come in the entire spectrum of flows, and may also have positive effects for the environment. However, as the approach to flood mitigation by MSB (and other local risk managers at municipal level) is focused on extreme events, local structural measures will prevail over more diffuse environmentally aligned measures in the river basin.

When the Swedish Water House cluster group for water and disaster risk reduction had its final seminar in November 2013 on Swedish integrated flood management, we raised these issues. A representative from the World Meteorological Organization (WMO) and the Associated Program on Flood Management (APFM) was present. He clearly stated his surprise to the fact that Sweden encountered such issues in its flood management and was very positive to future collaboration. The APFM is jointly coordinated by WMO and GWP. GWP and WMO please contact the Swedish Government and offer your support to more integrated flood management!

2014-09-01 Åse Johanessen | Tags: flooding, water risk, disaster risk reduction, Åse Johannessen
Write a comment |

Åse

Åse Johannessen,
Research Fellow,
Stockholm Environment Institute (SEI)

SWH-Water and Risk-web-1

Download the report

"Water and Risk: Developing Sustainable and Resilient Communities"

 

 

Indonesiskt-svenskt samarbete för uthålligt skogsbruk och minskade växthusgasutsläpp

Borneo

Indonesiens skogar brinner. Trots att Indonesiens premiärminister har satt upp ambitiösa mål för minskad avskogning och skogsbränder brinner stora skogsområden varje år, främst som en konsekvens av småbönders och skogsbolags markberedning. I den torra sekundärskogen är det svårt att kontrollera bränderna - de är svårstoppade när de tar fart, och förutom förlust av nyanlagda träd- eller fruktodlingar så frigörs mer än 2 miljarder ton koldioxid årligen. Det gör Indonesien till en av världens tre största utsläppare av koldioxid.

Större delen av Indonesiens yta är skogsmark av olika slag. En liten del är fortfarande orörd regnskog med ofantlig artrikedom. Den fuktiga regnskogen brinner sällan men större delen av de ursprungliga skogarna är nedhuggna, och i olika grad återbeskogade. Allra svårast är återbeskogning av vidsträckta torvmarker på Borneo. Dessa områden har tappat sin naturliga vattendynamik – ofta är de dikade och därmed ännu torrare – och brinner lätt. Den torra torven släpper koldioxid när den bryts ned. Att återbeskoga marken och förhindra skogsbränder är en prioriterad uppgift för den nyinstallerade nationella REDD+ myndigheten (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). I huvudkontoret i Jakarta övervakas 24-7 skogsbrändernas framfart med hjälp av satelliter och 12 bildskärmar. Vid vårt möte i slutet av juni pågick 29 skogsbränder på olika öar. Skogsbränder som ödelägger odlingar, riskerar människoliv, förhindrar flygtrafik och starkt bidrar till växthuseffekten. Det var ändå inte en speciellt eldfängd period.

Borneo 2

Swedish Water House har under ett par år faciliterat möten och diskussioner mellan Svenska och Indonesiska parter, för att utveckla samarbetsprojet som kan bidra till minskade växthusutsläpp från Indonesiens skogar. Arbetet resulterade tidigare i år i att Sveriges Lantbruksuniversitet, Bandungs Tekniska Institut (Java), Skogsstyrelsen, Tornedalens Folkhögskola samt Guvernören i Centrala Kalimantan (Borneo) skrev under en unik avsiktsförklaring om att tillsammans utveckla projekt som kan bidra till ett uthålligt skogsbruk i Indonesien, öka lokalbefolkningens kapacitet att sköta och tjäna pengar på sina skogar och ett vetenskapligt utbyte om institutionella förutsättningar för uthålligt skogsbruk. Allt med den långsiktiga målsättningen att minska växthusutsläppen från Indonesien. Veckan efter midsommar i år träffades partnerna, först i Jakarta och sen på Borneo, för att initiera planering av aktiviteter och projekt. Under fyra dagars diskuterade vi rimliga förväntningar på resultat och aktiviteter med varandra, med byalag på Borneo, med företrädare för ursprungsbefolkningar och naturvårdsorganisationer samt med ansvariga nationella, regionala och lokala myndigheter.

Borneo 3

Resultatet blev en aktionsplan med aktiviteter på kort och lång sikt. Aktiviteter på kort sikt handlar främst om kunskapsutbyte och praktikplatser vid Skogsstyrelsen och Tornedalens Folkhögskola, samt utbyte av Magisterelever och handledare vid SLU och olika Indonesiska universitet. På längre sikt söker parterna gemensamt finansiering för mer omfattande utbildnings och rådgivningsprogram för att öka kapaciteten både hos lokalbefolkning och myndigheter att förvalta skogen uthålligt, till nytta för klimat, biologisk mångfald, vattendynamik och inte minst människors i skogens närhet. När skogen bidrar till människors försörjning och livskvalitet ökar motivationen att ta hand om den så att dess olika värden bevaras. Det är så Sveriges skogar har utvecklats från total utarmning i början på 1800-talet till dagens på många sätt uthålliga skogsbruk. Det har varit en lång resa – en resa som fortfarande pågår. Förhoppningsvis kan samarbetet mellan Sverige och Indonesien så snabbväxande frön till en motsvarande resa i Indonesien – till nytta för människor och skogar och vårt globala klimat.

2014-07-30 Lotta Samuelson | Tags: Indonesien, Sverige, skog, REDD+, Partner Driven Cooperation, Sida
Write a comment |

Lotta_ny_bild

Lotta Samuelson
Programme Manager,
Swedish Water House

 

Hur möter företag och investerare en ökande vattenbrist i världen?

Finansiell risk

Torsdagen den 3 juli i Almedalen samlade vi en panel för att diskutera denna fråga under vårt seminarium "Vatten som finansiell risk - en fråga fler borde ta på allvar".

Nyligen rankade World Economic Forum vatten som den näst största risken företag står inför. Att vatten är en viktig fråga som företag och investerare måste ta hänsyn till i sin verksamhet är det allt fler som förstår men vad görs egentligen? Har företag och investerare hittat modeller för att säkerställa hållbar vattenpåverkan?

Helena Helmersson från HM som blivit utsedd till näringslivets mäktigaste kvinna 2014 berättade att HM sätter stort värde på samarbeten för att driva på systemförändringar i samhället. Som företag är det viktigt att ha koll på sin värdekedja och samarbeta tätt med leverantörer och andra inom samma bransch. HM vill vara industridrivande inom vattenområdet och fokuserar på återvinning för att skapa ett cirkulärt flöde där material återanvänds och återvinns i stället för att slängas.

Folksam representerades av Emelie Westholm som berättade att de använder sig av ansvarsfulla investeringskriterier för att påverka de företag man investerar i och där ingår vatten och flera andra hållbarhetsaspekter. Emma Ihre från Finansdepartementet berättade att hållbarhet ska integreras i alla statliga bolags styrelser. I de bolagsanalyser man gör på departementet tittar man på aspekter så som korruption, arbetsvillkor och vatten. SPP har arbetat med hållbarhet i över 50 år och enligt Jonas Ahlén är finansbranschen mycket konservativ och behöver bättre förstå hur viktig vattenfrågan är. Jonas var dock noga med att poängtera att vatten även kan vara en affärsmöjlighet för de företag som tar den på allvar och går före sina konkurrenter.

Det finns gott om exempel resurseffektiva bolag som presterar väl på börsen idag. I Sverige är exempelvis Alfa Laval ett miljöteknikföretag som positionerat sig bra och hjälper sina kunder att bli mer vatteneffektiva. Med i panelen var även Viveka Risberg från Swedwatch. Viveka framhöll att vatten inte enbart är en miljöfråga utan en samhällsfråga som påverkar fred och säkerhet och människors liv.

Helena Leander från Miljöpartiet framhävde att som politiker kan man ställa vattenrelaterade krav på de pensionspengar som förvaltas gemensamt och påverka de statliga bolagen. Upphandlingen som sker i kommun och landsting bör vidare ta hänsyn till produkters vattenfotavtryck.

Som avslutning fick panelen svara på frågan ”om vi ses om 5 år igen, vad skulle ni önskat att ni åstadkommit?”. Att bolagen rapporterar på sin vattenanvändning, att individen gör hållbara val, fler samarbeten, slutet kretslopp, skärpt lagstiftning och kunskap om vattenfrågan var önskemål som framhölls av panelen.
 

Bilder

IMG_2340_small IMG_2343_small IMG_2355_small

Seminarierapport

2014-07-09 Karin Glaumann | Tags: Almedalen, finansiell risk, miljö, vatten, seminarium
Write a comment |

Karin Glaumann
Karin Glaumann
Programme Officer,
Swedish Water House

 

Människan är klokare än strandskatan – eller?

Tjock-tv

Är nöjda människor farliga för samhällsekonomin? Söker vi ständiga lyckokickar genom konsumtion eller kan vi bli nöjda i ett resurssmart samhälle? Och vilket ansvar bär våra politiker i att säkerställa en omställning till ett grönare samhälle?


Tillsammans med WWF och SEI bjöd vi in till ett seminarium för att debattera dessa frågor. Det var knökfullt med folk som hade kommit för att lyssna. Med fantastisk känsla berättade de historien om den lilla strandskatan som överger sina egna ägg för ett större, vackrare som är gjort av plast, och därmed bidrar till sin egen arts undergång. Är vi människor strandskator? Och i så fall, hur ska vi hantera detta?

Ekonomen Sandro Scocco som var en av de medverkande på seminariet tyckte att vi inte borde kunna få göra val som leder till vår gemensamma undergång. Det rådde en enighet att det nuvarande ekonomiska systemet inte är hållbart. Dennys Bello, student på Handelshögskolan menade att vi bör titta på andra sätt att mäta välstånd så som Human Development Index och Social Progress Index. BNP måttet som används idag ”är som att enbart mäta hastighet i en bil, inte hur mycket bensin som är kvar". Felix Ockborn från HM framhöll cirkulär ekonomi som en del av lösningen.

På seminariet presenterades även två undersökningar där vi frågat hur ungdomar och företag ser på Sveriges miljö-och klimatpolitik. Undersökningarna visade bland annat att 11 % av dagens ungdomar överväger att inte skaffa barn på grund av klimatförändringarna och att 62 % av företagen anser att det skulle vara gynnsamt för dem med en modigare miljö-/klimatpolitik. Politikerna som var inbjudna överraskades av resultaten. De visar bland annat att den uppfattning som funnits att företag ser det betungande med miljökrav bör ifrågasättas.

Rören-ny

Partierna fick därefter lyssna till sex rekommendationer som WWF, SEI och SIWI tagit fram för ett mer hållbart samhälle. Den rekommendation som fick mest stöd var att göra AP-fonderna fossilfria. Bland rekommendationerna fanns två vattenrelaterade: att Sverige tillsätter en internationell kommission kring värdering och prissättning av vatten och att Sverige driver frågan om ett globalt hållbarhetsmål för vatten. Flera partier var positiva till dessa förslag. Glädjande var även att samtliga partier lovade att prioritera hållbarhet i höst när det är dags för val.

Vi ska jobba för att de håller vad de lovar!


Mer information

Bilder

IMG_2178_small  IMG_2247_small  IMG_2300_small

Se bilder från seminariet på Swedish Water House Flickr-konto.

2014-07-03 Karin Glaumann | Tags: Almedalen, miljö, hållbarhet, seminarium, WWF, SEI, Dramaten
Write a comment |

Karin Glaumann
Karin Glaumann
Programme Officer,
Swedish Water House

 

Kan vi skapa ett fossilfritt samhälle utan storskaliga miljöproblem i andra sektorer?

På plats i Visby försöker jag med hjälp av Almedalsguiden få en bild över vilka seminarier jag vill prioritera. Det är inte lätt när det visar sig att kl. 10.00 verkar vara en mycket populär tid för frågor kring klimat, hållbarhet och miljö. Jag prioriterar två seminarier som får mig att fundera över de miljöutmaningar vi står inför för att ställa om till ett fossilfritt samhälle.

Alunskiffer

För att nå målet att begränsa uppvärmningen till 2 grader – den gräns som forskare och politiker menar tippar mot allvarliga klimatförändringar – måste vi snabbt minska utsläppen av fossilt bränsle. Naturgas är inte ett förnybart bränsle men koldioxidutsläppen beräknas vara mellan 30-40% lägre vid förbränning. Utvinningen av alunskiffer har seglat upp som en intressant framtidsmöjlighet i Sverige. Alunskiffer är uppbyggt av sedimentära bergarter som bildades för 400-500 miljoner år sedan under kambrium och ordovicium. Men utvinningen av alunskiffer är omstritt.

Seminariet "Exploatering av alunskiffer – framtidshopp eller tickande miljöbomb i Ukrainakrisens skugga?" anordnat av LRF, Naturskyddsföreningen och ett antal kommuner, belyste några av utvinningens negativa konsekvenser: landskapspåverkan, kontaminerat avfall, vattenföroreningar och förlust av odlingsmark. Den svenska minerallagen kritiserades för att vara otillräcklig för att skydda miljön och ursprungsbefolkningens intressen. En representant från gruvindustrin hävdade att just Sverige har förutsättningar för att skapa en hållbar utvinning. Vi har politisk stabilitet, låg korruption och starka institutioner.

Vaten

Vattenkraften ses som en förnybar energikälla. Men reglering av vattendrag för att utvinna vattenkraft har även många negativa bieffekter, bland annat förlust av arter, mångfald och ekosystem. Sveriges nuvarande vattenlagstiftning har kritiserats för att vara omodern och för att vattenkraft bedrivs med för dålig miljöhänsyn.
Med detta som bakgrund överlämnades i juni ett förslag om förändrad vattenlagstiftning - den så kallade Vattenverksamhetsutredningen.

Under seminariet "Kraftsamling för levande vattendrag" får politiker möjlighet att ställa frågor till generaldirektörer, intresseorganisationer och näringslivet om utredningen. Björn Risinge, Generaldirektör på Havs- och Vattenmyndigheten försöker lunga representanter från vattenkraften om vad utredningen kommer ha för effekter på framtida energiproduktion. Förutom vattenkraftsindustrins skepticism finns det en ganska enad samsyn om att utredningen kan lägga grunden för en hållbar framtida vattenkraftsproduktion där avvägning mellan utvinning och miljöhänsyn balanseras.

Kanske kan Vattenverksamheten bli ett bra exempel på där förnybara energiresurs kan utvecklas på ett hållbart sätt utan storskalig påverkan på miljön?

Write a comment |

Anna_Forslund
Anna Forslund
Programme Manager,
Stockholm International Water Institute (SIWI)

 

Vatten och läkemedel - lösningar för ett växande miljöproblem

Vatten och läkemedel 4

Vilken start på Almedalsveckan! Fler än 70 deltagare lyssnade och bidrog till vår diskussion om vatten och läkemedel på Visby Strand. Presentationer från både Läkemedelsindustrin, forskare och apoteksbolag visade hur brett problemet är och hur mycket redan har gjorts. Dock har dessa insatser inte lyckats åtgärda ett grundproblem som lett till den heta debatten: läkemedelshalter i indiskt dricksvatten är fortfarande för höga, och det är nämligen i Indien som en stor del av våra läkemedel tillverkas. Istället för att åtgärda problemen kommer de att flyttas – från inlandet till kusten, där avloppsvattnet späds ut i havet. Som Cecilia dePedro, en av presentatörerna sa: dissolution is not the solution. Utsläpp från tillverkningen måste minskas och reningstekniken för avloppsvatten måste byggas upp!

Vatten och läkemedel

Samtidigt återstår utmaningar i Sverige. Återlämning av läkemedel till apoteken för att förebygga oanvända rester i avloppet är ett centralt steg och informationen till konsumenter måste bli bättre. Men även reningstekniken måste förbättras eftersom många läkemedel utsöndras av kroppen i oförändrad form och våra reningsverk inte är byggda för att ta bort dessa ämnen. Berndt Björlenius från KTH berättade om pilotanläggningar för att testa ny teknik (kombination av ozonering och aktiverad kol) som faktiskt kan ta bort det mesta av substanserna till rimlig kostnad. En utbyggnad av reningsverken skulle kosta mellan 1,8 och 6 miljarder kronor, jämfört med de 15 miljarder per år som VA-verksamheten kostar idag.

Regeringen har tagit initiativ genom en proposition för en ny kemikaliepolitik och ett etappmål som siktar på förbättrat miljöhänsyn för läkemedel inom europeisk och internationell lagstiftning. Men vi har inte kommit tillräckligt långt - under tio år har lagstiftningen inte blivit av och vi har lyckats flytta problemet från inland till hav, utan åtgärd.

Seminarierapport

2014-06-30 Nicolai Schaaf | Tags: vatten, läkemedel, miljö, läkemedelsrester, Almedalen, seminarium
Write a comment |

Nicolai
Nicolai Schaaf
Programme Officer,
Swedish Water House

 

Svenskt ledarskap för en hållbar utveckling

Swedish Leadership for Sustainable Development är ett nätverk som består av ett tjugotal ledande svenska företag. Genom nätverket, som samordnas av Sida, kan svenskt ledarskap arbeta för hållbar utveckling och utveckla konkreta projekt och modeller. Målet är minskad fattigdom.

Idag den 28 maj träffades gruppen på Sida för att diskuterar det svenska ledarskapet för hållbar utveckling. Vad har samarbetet egentligen givit för resultat? Och hur kan det svenska ledarskapet inspirera andra i en tid då världens länder snart ska besluta om nya globala hållbarhetsmål för perioden efter 2015?

sweden-leadership-small

Torgny Holmgren, vd för Stockholm International Water Institute deltog och presenterade tillsammans med Sofie Gunolf, vd för Indiska Sweden Textil Water Initiative (STWI). Ett samarbete där SIWI tillsammans med 34 svenska textil- och läderföretag har tagit fram riktlinjer för hållbar hantering av vatten i produktionsprocessen i textil- och läderindustrin.

Under 2013 började tre företag - Indiska, KappAhl och Lindex - med finansiering från Sida och i samverkan med SIWI och indiska konsulter att tillämpa riktlinjerna i praktiken genom utbildningsinsatser hos 34 leverantörer och underleverantörer i tre delstater i Indien: Uttar Pradesh, Haryana och Rajasthan.

Torgny Holmgren poängterade att STWI är ett mycket bra exempel på hur konkreta resultat kan uppnås när företag börjar se över sin hantering av vatten och kemikalier i produktionsprocessen. Resultaten som dessutom har åstadkommits på väldig kort sikt är slående:
-    Mer än 4 000 personer har utbildats i hållbar vatten-, kemikalie- och energihantering. I syfabriker minskade vatten-användningen med 54 procent och elförbrukningen med 14 procent. I färgerierna var motsvarande siffror 10 procent för vatten och 9 procent för el. Tillsammans minskade man kemikalieanvändningen med 30 procent. Företagen har därigenom minskat sina produktionskostnader med i genomsnitt 1,7 procent. Avkastningen på investeringen är 765 procent på årsbasis och den genomsnittliga återbetalningstiden beräknas till endast 11 dagar.

Avsikten är nu att gå vidare och mångfaldig detta lyckade initiativ till fler företag och leverantöret i fler länder som Kina, Bangladesh, Turkiet och Etiopien utöver Indien. Vi ser detta som en lyckad modell som skulle kunna anpassas till och användas även i andra branscher som livsmedel, läkemedel och energiproduktion i framtiden.

SVT Opinion publicerades idag ett inlägg där nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development uppmanar att ”Företag måste ta mer samhällsansvar”.

 

Write a comment |

swh-logo

 

Att stoppa klimatförändringarna är vår plikt, inte en affärsmöjlighet

Global Warming

Vi har knappt hunnit läsa klart IPCC rapportens andra del och alla kommentarer kring den, innan del III hinner komma. Trots detaljrikedomen i de båda rapporterna så innehåller de inga större överraskningar. Utsläppen av växthusgaser fortsatter att öka, temperaturen stiger och det har stora konsekvenser för människor och miljö. Och det är i den osäkra tillgången på vatten som klimatförändringen kommer ha sin största påverkan på människan.

Som Anna Forslund skriver är det många gånger frustrerande hur långsamt klimatförhandlingarna går framåt, samtidigt som det inte går att förneka att de är viktiga. Det finns så lite framsteg i minskningen av klimatutsläpp att en stor mängd arbete och resurser nu måste läggas på att anpassa vårt samhälle till klimatförändringarna och att minska de negativa konsekvenserna. Det är tyvärr för sent att bara satsa på att minska växthusgasutsläppen. Det gäller nu att hjälpa dem som är mest utsatta och har sämst förutsättningar att klara av klimatförändringarna.

Även om IPCC fortfarande verkar skeptisk och kritisk, så är det värt att notera att rapporten för första gången även tar upp idéer som tidigare avfärdats som galna: åtgärder och tekniker som är omstridda bland forskare som syftar till att i stor skala förändra jordens klimatsystem, s.k. ”geoengineering”. Protagonisterna för geoengineering vill påverka klimatsystemet ännu mer med tekniker som kan få oanade konsekvenser - i stället för att minska människans påverkan på klimatet. Så det måste anses som oroväckande att IPCC ändå tycker det är värt att nämna.

En stor del av klimat- och miljödebatten handlar om näringslivets roll, hållbara investeringar och den ekonomiska risk som är kopplad till klimatförändringarna. Ofta finns exempel på hur företag reagerar snabbare på nya utmaningar än regeringar, framförallt när det finns chanser att vinna marknadsandelar eller affärsmöjligheter. Men om IPCC nu visar oss hur växthusgasutsläppen stiger och stiger, verkar det ju som risken för företag ändå bedöms alldeles för lågt, särskilt på långt sikt

Så kanske måste vi tänka om och ta allt från början. Syftet med att minska klimatpåverkan är inte att främja privatekonomin. I grunden är det en fråga om moral, omtanke och hänsyn till nutidens fattigaste och mest utsatta; till kommande generationer; till deras livskvalitet och utvecklingsmöjligheter. I en artikel i Svenska Dagbladet argumenterar fil dr Billy Larsson för att ”ett etiskt förhållningssätt till klimatfrågan skulle tydliggöra graden av hänsyn till kommande generationer inom politiken”.

I klimatdebatten måste det vara tillåtet att prata om moral och rättvisa. En hälsosam miljö med fungerande ekosystem och säkrad tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet. Att uppnå det kan innebära en affärsmöjlighet för företag samtidigt som det gynnar alla inblandade. Men i de fall ekonomiska incitament inte finns, måste frivilliga åtgärder, åtagande, reglering och prissättning diskuteras.

Ett av de centrala budskapen i IPCC-rapporten är att osäkerhet och risker kommer bli större. Vi står inför en framtid där vi måste vara förberedda på att hantera ovisshet. Men ingen gillar risker och osäkerhet. Så argumentet måste vara, att vi fortfarande har möjlighet att begränsa klimatförändringarna och bidra till en hållbar framtid.

I höst kommer IPCC:s syntesrapport och det kommer att bli spännande att se hur frågan om utsläppsminskning kan vävas samman med den om klimatanpassning. Det är viktigt att vi pratar öppet om den framtid vi står inför, och vilka konsekvenser det medför om vi fortsätter i samma bana som förut. En ansvarsfull klimatpolitik som bygger på olika aktörers drivkraft och intressen kommer att vara central för att skapa ett förtroende och en gemensam bas där det inte längre ses som naivt utan realistiskt att prata om moral, omtanke och hänsyn till framtida generationer.

2014-05-07
Write a comment |

Nicolai

Nicolai Schaaf,
Programme Officer,
Swedish Water House

 

Tap water turning into a pharmaceutical cocktail?

 Geneva

Yes, there are residues of pharmaceuticals in the water all around the globe. In 71 countries and in all continents. And in those countries that are not in this list, you would most certainly find something if one would start looking.

This was, very roughly, the starting point for the workshop on Pharmaceuticals in the Environment, hosted by the German Environment Agency (Umweltbundesamt), the German Ministry for Environment and the consultancies IWW and Adelphi in Geneva 8 and 9 April 2014.

Even though the knowledge base is growing, in most cases there is only rare information about point sources of pharmaceuticals entering the environment. But the largest proportion of emissions is associated with urban sewage – treated or untreated – entering surface water and opening the ways into ground water and drinking water. Still, there are large regional differences when it comes to amounts and combination of substances and of course the infrastructure and technology available to reduce the problem. But no one doubts that there is a problem – on a global scale and of growing importance.

The fact that pharmaceuticals have an impact on the environment is no surprise. They are active substances designed to have an impact on our body. But do we know the effects they have on other organisms? And can we prevent those? Presentations on how birth control pills actually do their job even on fish populations in Canadian lakes or pain killers turned out to also kill Indian vultures underlined the unwanted and most often unexpected and uncontrolled side effects of substances. But still, the discussion on how to weigh in environmental impacts into the approval procedures, procurement or subsidies for pharmaceuticals is tricky and sometimes overridden by the fear of compromising health benefits. On this, there was absolute consensus, though: environmental aspects only come in if there are alternatives with the same efficiency. But it might be worth a thought if substances known to have environmental impacts should be available on prescription only – just like substances that even humans should only take with precaution are not freely available but need a physician to prescribe.

A wide range of initiatives is already taking place. While the workshop was focusing on lifting the issue onto the agenda of the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) under the United Nations Environment Programme UNEP, many speakers referred to Swedish activities: The research on emissions from production sites, monitoring of pharmaceuticals in waterbodies, the so called “Wise List” and environmental classification of pharmaceuticals by the Stockholm County Council, the disclosure of environmental information by the pharmaceutical industry on FASS.se and the comparably well-functioning take-back system, to name but a few.

But how ever effective measures to be applied, there will always remain residues of active substances in the wastewater: to take medicine naturally means to excrete them later on. With this background, discussions targeted on the removal of pharmaceuticals in wastewater treatment and drinking water production on the one hand and on direct measures at the production site on the other hand. To reduce emissions both from private households and from professional healthcare, not only technology is needed, but also a good communication strategy and an easily accessible take-back system. Even the development of “green” pharmaceuticals that quickly break down into harmless parts is seen as a research-task for the industry. An adequate mix of measures will be required, supported by multi stakeholder and multi sector efforts.

To facilitate both network and discussion about water and pharmaceuticals and to link the Swedish actors to relevant international processes, Swedish Water House is starting a cluster group on Water and Pharmaceuticals. Representatives from the Industry, Government and Administration, Healthcare and Water Sectors have already engaged in our dialogue and we will soon identify the key priorities to tackle during 2014 and 2015. The Geneva workshop clearly underlined the wide spectrum of opportunities, stressing that production level, subsidies, procurement, communication, wastewater treatment and take back systems are of equal importance to reduce the release of pharmaceuticals to the environment.

More information:

2014-04-17 Nicolai Schaaf | Tags: water, pharmaceuticals, workshop, Geneva, cluster group
Write a comment |

 Nicolai
Nicolai Schaaf,
Programme Officer,
Swedish Water House

 

Slow, slow, quick, quick, slow – the Climate debate Foxtrot

Climate Street Art
An image of a sculpture by a Spanish street artist Isaac Cordal spread across social media last week.  The sculpture was interpreted by many as ”Politicians discussing global warming”  and is an illustrative picture of the slow progress on the climate negotiations while the impact from climate change such as sea level rise becomes increasingly evident.

At the same time, the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) recently celebrated 20 years since entering into force. The cooperative efforts by UNFCCC Parties to limit the emission of greenhouse gases have indeed been slow in many ways and the escalating negative impacts from Climate Change has become increasingly evident. Critical weather events such as Typhoon Haiyan in the Philippines, America’s record-breaking freeze, California’s year-long drought, and flooding in Europe have brought the attention of the global community to the need to prepare and respond to the escalating negative impacts from climate change.

The most recent IPCC report (March 2014) further reinforces that climate change extremes such as cyclones, draughts and floods have created huge negative impacts on human well-being. Examples such as damage to infrastructure, food security and water supply are outlined. The report also warns that climate change increases the risk of armed conflict around the world due to its worsening of poverty levels and increase of economic shocks.

The three times Pulitzer prize winning American journalist Thomas Loren Friedman, has written extensively on the strong links between climate change impacts, environmental stress and armed conflicts, focusing especially on the Middle East. According to Friedman one of the key factors for the uprising in Syria was the climate change created Syrian drought.

In the beginning of March, UNFCCC began a long series of negotiations and workshops to prepare for the next Conference of the Parties (COP20) in Lima December 2014. Much of the focus of discussions centre around “Loss and Damage” and is the culmination of several years of policy debate on the need of greater attention on unavoidable fact that climate change impacts are real. Discussions advise that current mitigation ambitions need to be fully prepared for the unavoidable impacts of climate change, such as the critical weather events mentioned above. Under the UNFCCC, the Warsaw International mechanism was also established with the aim of enhancing knowledge on the adverse effects of climate change, strengthening dialogue as well as enhancing action and support.

I took part in the sessions and can convey that the UNFCCC negotiations on Loss and Damage are intense; often heated and ongoing for several days, with discussions continuing until the early hours of the morning. The willingness of the negotiators to reach an agreement and a way forward is undoubtable, yet discussions often became stuck in what can be viewed as tedious details, such as the correct position of a comma. However, it is seemingly small insignificant details like this which are incredibly important as they can determine the clarity and interpretation of the text and obligations by countries.

During the negotiations, the Bolivian negotiator Juan Hoffmaister kept reminding us all about the purpose of the meeting; ‘To find meaningful solutions and support those segments of the global population that is already vulnerable to climate change.'

At the end of the four days of negotiations, some agreements are reached on core areas for further collaboration e.g.  the management of risks, the need of sharing information, identification of capacity needs. But a final text and agreement is not in yet place. This discussion is set to continue at another meeting in the hope of agreeing on a final text.

2014-04-09 Anna Forslund | Tags: Anna Forslund, Climate Change, COP20, loss and damage, UNFCCC
Write a comment |

Anna_Forslund

Anna Forslund,
Programme Manager,
Climate Change and Water
Stockholm International Water Institute

 

Seminarieblogg: Energi och Vatten – en livsviktig förening

Kanske börjar jag äntligen få upp ögonen för hur energi och vatten faktiskt hänger ihop. Den främsta anledningen att 2014 av FN utsetts till att fokusera på vatten och energi är just att få fler att inse att det som kallas klimatpolitik eller energiproduktion handlar om vatten.  Det gäller såväl  inom vatten- och inom energivärlden som för politiker, konsumenter och företag. Vattnets roll är mångfacetterad; det finns med både som en resurs, en förorening, en produktionsinsats och ett distributionsmedel för värme.

Världsvattendagen mini 1

Världsvattendagen mini 3


Sambandet mellan vatten och energi är komplext

Talarna på Swedish Water House Världsvattendagen-seminarium fokuserade på vatten och energi från olika vinklar. Under dagen avhandlades allt från globala energitrender till vatten och energi som förutsättningar för hållbar utveckling. Det senare innebär att vatten och energi-frågor bör sättas i fokus för bistånd och i FN:s arbete mot hållbarhetsmålen. Att även vattenrening – som vi tar för givet här i Sverige – kommer till en hög energikostnad men skulle kunna bli en mer produktiv resurs om vi lade om vårt idiomatiska tänk från vattenreningsanläggningar till energianläggningar är en intressant tanke. För det faktum att vattenrening kostar som det smakar vet alla som betalar kommunal skatt eller driver vattenverk. Men det finns ny teknik för att kostnadseffektivisera och samarbeten som kan underlätta.

Den svenska och norska vattenkraften som ofrånkomligen är basen i det svenska energisystemet kommer kunna kompletteras men inte helt ersättas med andra förnyelsebara källor och där har vi en fördel gentemot Europa om vi ska kunna bibehålla effekten i systemet. Men det behövs fortfarande en långsiktig politisk överenskommelse så att företag vågar göra de investeringar och satsningar som behövs om vi ska ställa om till ett fossilfritt energisystem. I paneldiskussionen var många rörande överrens om detta - även politiker - men en faktisk överenskommelse lär vi inte se innan valet.

Det budskap som gjorde störst intryck på mig formulerades av Professor Gustaf Olsson, Professor vid Lunds Universitet. Han talade kraftfullt om det beroende av fossila bränslen som enligt International Energy Agency (IEA) kvarstår (upp till 80 procent år 2035), kommer höja jordens medeltemperatur från 2 till 4 grader. Och det är en skillnad på länder som finns eller inte finns!

Världsvattendagen mini 2


Vill du veta mer?

Följ oss!

 

Write a comment |

elin-weyler-new
Elin Weyler
Programme Manager
Swedish Water House

 

Q&A: Åse Johannesson on Sweden's potential to transform disaster risk reduction

A new policy report from Swedish Water House calls for an emphasis on integrating resilience-building into development, and expanding Disaster Risk Reduction (DRR) efforts beyond humanitarian aid.

Flooding-Pakistan
People collect water from Oxfam tanks in Nowshera, Pakistan, after the devastating 2010 floods. Flickr / Oxfam International

The report "Water and Risk: Developing Sustainable and Resilient Communities" was produced by the Swedish Water House Cluster Group on DRR, led by SEI Research Fellow Åse Johannessen. The group has worked for three years to raise awareness of water issues within climate policy and DRR, aiming to inform Swedish policy and international cooperation. The group has emphasised resilience-building and preparedness. Water issues as part of DRR are highly relevant in the context of the UN climate negotiations and the Sustainable Development Goals process. Below, Johannessen explains why Sweden is well positioned to lead on DRR, and key ways in which it could do so.

Q: What motivated this report, at this particular time?
A: We have been working together for three years, and now is a good time to make an impact, as our recommendations can feed into the Swedish position on the next global action plan for DRR – the Hyogo Framework for Action (2), which will be decided upon in 2015. Sweden has also launched a new platform for its international development cooperation, with DRR as very prominent priority, although the strategic direction and specifics still need to be defined.

Q: How big a role does Sweden play in disaster risk reduction?

A: Sweden plays a major role, as it is one of the most important donors to the main DRR institutions, the UN Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) and the Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR). But it has yet to leverage that position to determine where the money goes. To really influence the global debate, Sweden needs an informed and explicit DRR policy, based on consultation with Swedish and global experts and practitioners.

Q: You note that Sweden, like most countries, has focused its DRR efforts on humanitarian aid and building resilience after disasters occur. Why is that not enough, and how does DRR need to change?

A: Most disaster risks today are created not by natural hazards alone, but by unsafe development. This is especially true in rapidly urbanising places, where a lot of surfaces have been paved over, so the water cannot drain and creates flood risks which were not there before. We need a fundamental shift, towards proactive planning and investment, building resilience, and addressing the underlying causes of risk.

Q: How might such an approach work in practical terms? Can you provide an example?

A: Some actions are cheap and easy, but can make a big difference. For example, building parking lots with surfaces that infiltrate water, rather than impervious pavement, can reduce urban flooding and disease for the urban poor. Public-private partnerships are crucial for small and larger-scale implementation. DRR needs to be associated with this type of activities as well, and not just with risks that have already become severe. DRR also definitely needs to be mainstreamed into development programmes, and better linked with humanitarian efforts. The international community needs to get its act together and coordinate for impact, and focus less on smaller projects and short-term results.

Q: How would such a change affect the countries that benefit from Swedish development and DRR assistance? Would proactive measures come at the expense of post-disaster humanitarian aid?

A: No, we are not talking about moving around resources from humanitarian aid, but rather understanding where disasters really originate. Let’s just take the example of the floods in Pakistan in 2010. Sweden provided much-needed humanitarian aid, but afterwards there could have been much more reflection about the underlying causes of this disaster and how to build capacity so these things will not happen again. We need to start to learn from past events and connect the dots, and to realise how poorly planned development can build up risks over time. If we don’t start now, the costs for emergency response will be even higher in the future.

Q: Your report focuses on Sweden’s foreign policy, but you also write about domestic implications. How might Sweden benefit from a more proactive, integrated approach to DRR at home?
A: Sweden does not have many catastrophic floods or droughts, but the lack of coordination and integration between flood and water quality management is a concern, especially with socio-economic and environmental implications. We also have very outdated legislation on water flows, which results in many uncoordinated activities in a river basin.  We would really need planning of water flows at that level, which is one step above where planning is currently initiated (at the municipal level). The EU policy on floods is being implemented in Sweden, but this is work in progress. The willingness is there, but concrete steps of how to go about it is still to be seen.

Flooding-Uppsala
Flooding in Uppsala, Sweden, in April 2013. Flickr / Barbro Björnemalm

2014-02-19 Åse Johannessen | Tags: water, risk, disaster risk reduction, policy brief
Write a comment |

Åse

Åse Johannessen,
Research Fellow,
Stockholm Environment Institute (SEI)

SWH-Water and Risk-web-1

Download the report

"Water and Risk: Developing Sustainable and Resilient Communities"

 

Swedish Water House releases new policy papers

Swedish Water House has recently published three policy papers and one background report. The publications sum up the work of last year's cluster groups and focus on on renewable energy, water and risk, and transboundary water management. Read and download them directly below!

SWH-HydropowerAndBioEnergy-web  SWH-Water and Risk-web-1  SWH-TWM-web-1

2014-02-14
Write a comment |
 

Transboundary water co-operation in the Middle East

Last Monday I had the opportunity to travel in Israel and the West Bank together with the organisation Friends of the Earth Middle East and New York Times Journalist Thomas Friedman.

Red Sea

We visited Hebron industrial area as well as witnessed the Kidron Stream outside of Jerusalem – a stream largely made up of sewage water since there is not agreement on how to deal with this sewage water between Israel and the Palestinians.

It is in the context of conflict, occupation and challenging relations that the parties need to find ways to cooperate over their transboundary waters. Israel and Palestine share much of the same resources and in the ongoing US-led negotiations between them water is one instrumental part.

It is the topic of cooperation over transboundary waters that I made a contribution to the UNESCO World Social Science Report 2013 with the title “Glass half full or half empty? Transboundary water co-operation in the Jordan Basin”.

The conclusion is that it is not a question of either or but we can see water being an issue were cooperation is happening but also were conflict persists. It is important to move beyond mere blue prints of either or and analyze if the cooperation brings justice, equity and better access for all. Let us hope that the negotiations between Israel and the Palestinian Authority are able to produce a water outcome that is for the good of both peoples in this troubled region.

  • Link to the chapter of the World Social Science Report 2013 containing the article
  • The full World Social Science Report is being presented in Stockholm today between 09:30-12:00. Read more about the launch here.
Write a comment |

Anders_Jagerskog
Dr. Anders Jägerskog,
Counselor at Embassy of Sweden
Amman, Jordan

 

Integrated flood risk management in Sweden

Flooding

Even though Sweden does not have any catastrophic flood risk such as countries like Bangladesh, or the Netherlands, there are anyhow socioeconomic risks associated with not investing enough in flood risk reduction. Integrated flood risk management takes advantage of the win wins of addressing not only flood risk but also other risks related with water flows such as eutrophication and environmental degradation.


To discuss this topic more in depth, the cluster group for water and disaster risk reduction at the Swedish Water House/SIWI invited a few key experts and representatives of the main actors to a seminar in November 2013.

In Sweden, county administrators have observed a slow but steady tendency for development to find its way to low lying locations, which end up being flooded from time to time. This development makes it difficult to adopt a preventive approach in the future – too late to prohibit more development, and too expensive and difficult to relocate or change land use. Integrated flood risk management could provide a comprehensive and preventive approach needed.

This management approach could potentially be realised by the implementation of two European Directives: The EU Water Framework coordinated by The Swedish Agency for Marine and Water Management (HaV) and the EU Flood Directive coordination by the Swedish Civil Contingency Agency (MSB). MSB has, as a first step of implementing the Flood Directive in Sweden identified 18 areas with potential significant flood risk. In the future stages there will be more focus on smaller flows, where MSB welcomes cooperation with others agencies, for example HaV. In most other European countries the Flood Directive and the Water Framework Directive are coordinated by the same agency. Having them at separate agencies will require a lot of joint activities by MSB and HaV to realize the synergies and guide future implementation. The future steps also include the County Administration boards –the regional representation of the governmental institutions, to make flood risk maps and management plans.

To adapt the Swedish flood risk approach to these two directives and to develop inte-grated flood risk management in Sweden will require effort in a few key areas, which are summarised below:

Firstly, Sweden’s traditional approach to manage water flows is based on an outdated legislation on water and drainage. When urban areas develop, the amount and speed of storm water runoff is increased due to increase of impervious surfaces. The management of water flows – through land drainage structures, ditches and dykes, are very difficult to change, requiring consensus of all owners - often several landowners, who have agreed to collaborate under a joint property society. The Swedish legislation is set up to require action by each joint society; one by one, so it takes decades to implement change. With climate change predictions, extreme precipitation is likely to increase 20 -25% by 2100 putting even more pressure on drainage and water flow management. It is also likely with more “monster rains” one which hit Copenhagen on 2 July 2011 with 150 mm rain in 2 hours. Swedish urban areas are not prepared for such water volumes. To trigger action in these areas some argue that more specific guidance is needed to make up for the gaps in legislation.

Secondly, planning frameworks are inadequate. The role of the municipal comprehensive planning is strong in Sweden, but the water flows go beyond municipal borders and work at river basin scales. Larger planning frameworks also encourage a mix of measures including upstream management which is more diffuse, and to move away from predominantly investing in local structural measures. This also gives new opportunities for recreation, culture, and nature. This require functional and effective platforms for bottom up collaboration as there are many actors involved and often a lack of clear responsibilities between them.

Thirdly
, on the urban scale, some argue the tools exist but are not used; and the action is lacking to prepare for such “monster rains” as in Copenhagen. But for example places like Härryda, Malmö or Helsingborg, have already adopted adaptive storm water management to cope with larger flows.

Fourthly but not least important, financing is needed for preventive and mitigating measures, with the rationale that this is an investment which pays back to society later on.

Read more about the seminar here.

Write a comment |

Åse
Åse Johannessen,
Research Fellow,
Stockholm Environment Institute (SEI)

 

The water and sanitation utility of the future

In December 2013 I went back to my old, beloved university, University of Luleå (LTU), for the 20th anniversary of Sanitary Engineering as a research subject at LTU. I was asked to give a presentation with sanitation and 2050 in mind, and I immediately knew that I wanted to talk about the water and sanitation utility of the future. I also immediately knew what I think are important corner-stones for a utility of the future.

So, there and then, I had my whole presentation together in five minutes… But I decided to take a step back, and ask friends, acquaintances and contacts within the sector what their first thought is when they hear “the water and sanitation utility of the future”, to get a sense of whether my immediate thoughts were matched with a tad larger sector thinking. I sent out that very question to about 100-120 people, more or less equally divided between Swedish and international colleagues, friends, acquaintances and sector contacts in my email address book. From the answers (approximately a third answered) I created word clouds, see the English one below1.

Sanitation Word Cloud

The pictures, even if ever so cool, did not turn out quite as clear as I wanted so at the presentation itself I found I needed to help show the patterns I, as the receiver of the answers, could actually see. For the international answers I found three main trends pertaining to service delivery outreach, organisation and the technology/environment: The utility of the future (i) provides sustainable services for all2, (ii) is efficient, financially stable, customer-oriented, and provides reliable and sustainable services3 and (iii) is an innovative, systematic problem solving energy and nutrient producer4. The input from the international sector colleagues thus provides a comprehensive picture of a future water and sanitation utility should achieve and is totally in line with my “dream utility thinking”.

Several international sector colleagues focused on the importance of innovation, which I would like to dwell somewhat further on. One utility colleague explained that he thought innovation absolutely key both for financial sustainability and for customer satisfaction. He also observed that most utilities tend to be risk averse with the result that methodologies stagnate and these utilities will ultimately find themselves surpassed by utilities that embrace innovation and new approaches. I think this is spot-on what we need for the future: innovative utilities, whether it comes to technology, financial management, or institutional set-ups.

So how is innovation fostered within utilities? Storbjörk and Söderberg (2003)5 has outlined some important pre-requisites for utility innovation: (i) active and responsibility-assuming stakeholders, (ii) common values between core stakeholders in terms of a shared world vision, shared goals and shared problem picture, (iii) legal framework and political support allowing innovative actions, (iv) shared risks and responsibilities, (v) access to resources, both monetary and knowledge, (vi) communication with users, and (vii) an arena for participation and conflict management. This may seem overwhelming at first sight but with the exception of legal framework, political support and access to resources, all of which are part of an enabling environment dependent on the society and policital support as a whole, all other points can be worked on within the utility and its stakeholders immediately, with minimum resources.

Utilities that go for an innovation approach will clearly be the winners in a future society, with universal, customer-oriented, efficient, sustainable, energy and nutrient producing access to sanitation. eThekwini Water and Sanitation in Durban, South Africa6 is an excellent example of an innovative utility already today.

As for the answers from the Swedish sector colleagues they strongly correlated to the international answers, focusing on organisational and environmental/recycling issues, but without the concern of universal access to services since that is not a burning issue in a Swedish setting. I was happy to see that innovation was also mentioned as a cornerstone for the utility of the future from some Swedish sector colleagues. Swedish utilities definitely have the enabling environment in place, with access to resources, legislation in place that supports innovation and space to take action so there should be no stopping Swedish utilities from avoiding technical and institutional stagnation and embracing an innovation approach to service delivery. Some interesting things do take place currently e.g. in Södertälje with blackwater treatment in Hölö, discussions of separate blackwater collection in H+ in Helsingborg, models for community treatment plants in Västervik, legal clarification on where and when water and wastewater jurisdictions should apply in areas with existing on-site systems7 etc but they are nevertheless surprisingly few, given the golden opportunity the Swedish wastewater sector has for innovation.

My suggestion to Swedish utilities is to start a utility innovation revolution, to be bold, take some risks, join hands with relevant stakeholders and to start making really good use of eg the VINNOVA “Innovation Procurement” funds set aside for meeting societal challenges8. From where I sit, with my sanitation glasses on, few things can be more fit for these funds than to invest in the development of innovative water and sanitation systems, fit to deliver customer-oriented, efficient, sustainable, energy and nutrient producing services in the future.

References:

  1. www.wordle.net/create
  2. Words like ”inclusive”, ”equitable”, ”pro-poor” and statements like ”sustainable services for all” and “strategies to serve rich and poor alike” came from several international sector colleagues.
  3. Most comments came on organisation, which underpins the utter importance of looking at institutions and organization when it comes to service delivery. “Accountable”, “assurance”, “efficient”, “utility that adapts to its customers in real time”, and “financially sustainable” were some of the inputs from sector colleagues. Other were concerned with the set-up of the utility and it was suggested from one sector colleague that client ownership at nonprofit will be the future model and another sector colleague thinks that the future utility will be a facilitator providing knowledge and ideas only.
  4. “Energy-efficient nutrient harvester”, “Innovation is a major contributor to change management and the economic running of a water and sanitation utility, which leads to satisfied customers”, “innovation”, “reduction in the use of water, reuse of byproducts - waste as a resource and recycling of water”, “lean organization that operates a fully sensored network which will be a source of heat for millions of urbanites”, and “water-less flush toilets” were some of the feedback related to technology and the environment.
  5. Storbjörk, C. and Söderberg, H. 2003. Plötsligt händer det – Institutionella förutsättningar för uthålliga VA-system. Urban Water.
  6. www.durban.gov.za/City_Services/water_sanitation/Pages/default.aspx
  7. www.ekolagen.se/documents/EkolagenUddevallaslutrapport20130508.pdf
  8. www.vinnova.se/en/innovationsupphandling/
2014-01-05 Elisabeth Kvarnström | Tags: Elisabeth Kvarnström, sanitation, innovation, water and sanitation systems
Write a comment |

Elisabeth-Kvarnström
Elisabeth Kvarnström
Sanitation planning specialist
Urban Water

 

Inclusive action for committed work to combat inequalities

(from the Budapest Water Summit)

Wednesday's forums and plenaries reminded us more than ever of why we are actually meeting here in Budapest. Several of the events that I attended addressed the human rights aspect of water and sanitation, the implications of lack of access, and why there is such a pressing need to act. Awareness of inequalities and inclusiveness where key words in the discussions. Who do we mean when we talk about the poorest and most suffering communities, and how do we reach them? How do we make sure that they are included in the discussions? Sitting in the conference halls surrounded by easily accessible drinking water and toilets, the 1 billion people who are defecating in the open and the 1, 8 million children dying each year from water borne diseases are far too distant from the discussions. We need to make sure that the dialogue on Post 2015 process and the development of the SDGs are not made without listening to the voices of the poor and most vulnerable, and ensure that we spur inclusive action for committed work to combat inequalities when pushing for a dedicated goal on water.

In the High-level panel discussion: How to WASH, Catarina de Albuquerque, UN Special Rapporteur on the Human Right to Safe Drinking Water and Sanitation, raised her voice and shared her insights on how to address inequalities in the context of water and the importance of proper monitoring, to be able to progressively eliminate inequalities. She expressed that by shaping initiatives to local conditions, they will have a greater chance of success. De Albuquerque stated that we have to go beyond good intentions, avoiding making the same mistakes as before, as we have an obligation towards the poor and marginalised.

Target c of Millennium Development Goal 7 (MDG7c) focusses on access to safe drinking water and basic sanitation and is significantly lagging behind in terms of progress. In reality, this means that the global community is not doing enough to provide a safe, healthy and dignified life for millions of adults and children. SIWI's 2013 Stockholm Statement advocates for a dedicated Sustainable Development Goal on Water because it is the poor and marginalised who are the most vulnerable to floods and droughts, to untreated wastewater and neglected water sources which offer poor quality water.

When discussing how to come together and push forward for water in sustainable global development, stakeholders representing governments, NGOs, the UN, etc., have different  priority areas and thoughts on how to ensure that we strive for a water wise world. What is clear though is the importance of keeping focused on what we want to achieve, and why. Touching base with other actors in the water community is for this reason inspiring and indeed valuable, and help us to identify where we are in the processes and see where SIWI can best contribute and engage to place water high on the Post 2015 agenda.

Other discussions today centered on the necessity of directing anticipated impacts at the micro level while respecting specific socio-cultural contexts of small communities, and the possible failures coming from lack of fair partnerships and zero consultations at a local level. This made me remember an interesting seminar I attended during World Water Week; Strengthening Community Managed W&S in Latin America. The seminar focused on how to strengthen community managed WASH-organisations in order to increase and improve equality in access to WASH-services. I specially remember the input from Mercedes Tinoco, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Nicaragua; Case Study from Indigenous Communities of the Nicaraguan Caribbean Coast. She gave concrete examples of how sanitation initiatives became more successful when the local communities were involved in management planning, as the projects could integrate both social dynamics and cultural context perspectives.

Write a comment |

Sofia Widforss

Sofia Widforss
Programme Manager,
International Processes
SIWI

 

SIWI at the Budapest Water Summit

Mr János Áder, President of the Republic of Hungary, welcomed us all to the city of Budapest and the summit, urging for all participants to cooperate in addressing water related challenges now, not later; "There comes a time when every glass spills over", thus calling for immediate action, so that we do not “pull our heads out of the sand to realize that we are surrounded by a desert of despair.” His rather personal approach set the tone for the Opening Ceremony where, on a later stage, H.R.H. Prince El Hassan bin Talal of Jordan, Chairman, United Nations Secretary General's Advisory Board on Water and Sanitation, made the audience laugh with his vivid descriptions.

Mr Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations stated that water is the very key for sustainable development, and that a water secure world will need active cooperation from all sectors to be successful. He addressed waste water, the necessity to let water be the catalyst for cooperation instead of conflict, the water and food interlinkages, as well as water coupled to climate change. On sanitation he insisted that we need to scale up action, as diarrhea is causing the deaths and stunting of children, and said that it is very sad that as many as 1 billion people practice open defecation. Mr Ban Ki-moon lifted the various reports including the report of the High Level Panel and his own report, A life of dignity for all, among others, in which water has a predominant role. In this context, he touched upon the discussions on a dedicated goal on water. Thirsty after his long flight, he drank his glass of water saying that we need to be but very humble to the fact that water is indeed life.

The list of speakers gave promise to an interesting session, with among others, Dr Kandeh K. Yumkella, Special Representative of the Secretary-General and CEO - Sustainable Energy for All Initiative, Chair of UN-Energy, Ms. Irina Bokova, Director General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Ms Margaret Chan, Director General of the World Health Organization and Mr Michel Jarraud, Chair of UN-Water and Secretary General of World Meteorological Organization.

budapest-summit-sofia

Mr Benedito Braga, President of the World Water Council agreed with the Secretary General that cooperation is the only solution, for which we all need to reach "outside the box" for  common strategies. Mr. Braga wanted to see a holistic and transformative development agenda where water is recognized as the thread tying the important pieces of the sustainability puzzle, realizing that water must have a dedicated sustainable development goal.

For the following days, the plenary sessions together with the Science-, Civil Society-, Business Leaders- and Youth Forum will compete over the participants' attention. My initial impression is that of a very well organized and successful conference where the central role of water in our development objectives will be discussed. Representing International Processes at SIWI I hope to engage in the dialogue on the role of water within the Post 2015 framework, and to interact on the policies, processes and coordinated efforts related to the development of a Sustainable Development Goal on Water.

Write a comment |

Sofia Widforss

Sofia Widforss
Programme Manager,
International Processes
SIWI