Ripples & Waves

Välkommen till Ripples & Waves!

Den här bloggen är ett forum för idéer och kommentarer från och för Swedish Water Houses nätverk. Skribenterna är anställda vid Swedish Water House och Stockholm International Water Institute (SIWI). Genom att lyfta fram aktuell forskning och presentera nya perspektiv på den globala vattensituationen vill vi engagera såväl experter som en bredare grupp aktörer med intresse för globala vattenfrågor.
De åsikter som framförs i bloggen är skribenternas egna, inte Swedish Water Houses eller SIWIs. Du är varmt välkommen att kommentera det som framförs i bloggen. Swedish Water House förbehåller sig rätten att ta bort irrelevant, stötande eller olagligt material. Du kan rapportera olagligt innehåll här.

 

 Svenska Bloggar

Vetenskap

Blogglista.se

 

Tag: vattenanvändning
Not tagged version >>

Energigruppen


Låt mig presentera den nya klustergruppen om vatten och energikopplingar. Gruppen är en del av Swedish Water House på Stockholm International Water Institute. Bakgrunden till gruppen är att uppmärksamma och gemensamt diskutera vattenresursers roll inom energisektorn. Relationen vattenanvändning- energiframställning är kanske mindre utforskad än vattnets roll  inom andra sektorer som t.ex. jordbruk eller industri. Vikten av att förstå denna relation och dess konsekvenser är å andra sidan kanske större än aldrig förr. En hotande brist på tjänliga vattenresurser förekommer på många håll i världen, pådrivna av befolkningstillväxt och snabb ekonomisk utveckling som kräver större mängd vatten inom flera brukarsektorer för att kunna tillgodose behoven. Till det kan läggas klimatförändringar som tillför ytterligare en dimension av oförutsägbarhet och ökad variabilitet.
 
Samtidigt så växer det globala energibehovet/konsumtionen i en svindlade takt pådriven av samma faktorer som sätter press på vattenresurserna. I flera delar av energiframställningskedjan nyttjas vatten i olika former. Utvecklingskurvorna för tillgängliga vattentillgångar och ökande energibehov utgör en utmaning som är nödvändig att förstå och förhoppningsvis adressera för att kunna uppnå en hållbar utveckling i flera delar av världen.
 
Water_energy_cluster_photo
 
Även i länder där vatten inte är en bristvara, likt Sverige, finns anledning att diskutera dessa samband för att på bästa sätt kunna rusta för en framtid med potentiellt ändrade förutsättningar och för att produktion/framställning ska ske med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Detta kan även skapa förutsättningar för att svenska förhållningsätt skulle kunna bidra till en mer hållbar utveckling i de länder där Sverige är aktivt genom stöd till utvecklingsarbete.
 
Gruppen består av ett brett segment av svenska aktörer kopplade till vatten och energi. Vi kommer uppdatera denna blogg med jämna mellanrum om intressanta nyheter och händelser. Alla med intresse av frågeställningarna som vill komma i kontakt med gruppen är välkomna att kontakta mig.
Skriv en kommentar |

Andreas Lindström

Andreas Lindström
Programme Officer
Stockholm International Water Institute

 

Ett nytt år med Swedish Water House / Karin Lexén

Besvikelsen över klimatmötet i Köpenhamn har lett till många viktiga diskussioner om förutsättningarna för globala överenskommelser, om komplexa och ekonomiskt utmanande frågor och om hur klimatagendan skal drivas framåt. Men det är också mer angeläget än någonsin att med full kraft fortsätta arbetet med de många konkreta uppgifter som finns inom vattenområdet.
Några exempel:

UN-millenium-goals_smallOm 5 år ska vi ha uppnått FNs Milleniummål. Även om utvecklingen går framåt inom många områden, så ser det också dystert ut för vissa länder och regioner och även för flera mål totalt sett. Ett exempel är målet om att halvera andelen hungrande, där utvecklingen nu går åt fel håll. Betydelsen av tillgång till vatten är en avgörande faktor för att nå många av milleniummålen, men får vattenfrågorna tillräckligt utrymme i vårt utvecklingssamarbete? På vårt seminarium under Världsvattendagen kommer denna frågeställning att stå i fokus.

Vattenresursfrågorna är också centrala för klimatanpassningen och en viktig komponent i energifrågan - hur används våra vattenresurser så hållbart och effektivt som möjligt när vi ska utveckla fossilfri energisystem? Dessa frågor kommer vi att belysa i såväl nationella som internationella sammanhang.

Ytterligare en fråga som vi kommer att arbeta mycket med är frågan om allas vårt ansvar för en effektiv och hållbar vattenanvändning, med fokus på det virtuella vattnet. Vatten och företagsansvar, hur man kan standardisera mätning av total vattenförukning från ax till limpa är ett av flera områden som vi kommer att gräva mer i under året. Vi kommer också att fortsätta att arbeta med frågor om vatten som en mänsklig rättighet, hållbara vattenflöden och gränsöverskridande vatten.

Hur vi löser de globala vattenreursfrågorna kommer att bli helt avgörande för möjligheten att minska fattigdom och skapa hållbara välfärdsökningar för en växande befolkning. Det kommer att krävas att aktörer från olika dicipliner samverkar för att bygga konsensus kring svåra beslut och för att det ska bli möjligt att genomföra de åtgärder som krävs. SWH bidrar till detta arbete. Det är kul och viktigt. Välkommen med!

av Karin Lexén, Chef, Swedish Water House

 

Skriv en kommentar |